Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2015/17609 Esas 2017/1796 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 13. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/17609
Karar No: 2017/1796
Karar Tarihi: 15.02.2017


13. Hukuk Dairesi         2015/17609 E.  ,  2017/1796 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi  Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

  KARAR

  Davacı, davalı SGK ile 2012 yılında tip sözleşme imzaladıklarını, bu protokolün 5.3.10. maddesi gereğince davalının 08.06.2012 tarihli cezai işlem uyguladığını, buna göre uygulanan 185,16 TL ve 1.851,60 TL cezai şart ile 1.kez uyarılma yönündeki işlemin iptaline, 1.851,16 TL'nin iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Davalı, davanın reddini dilemiştir.
  Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.
  1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.
  2-Davalı kurum 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunun 35 vd. maddelerine göre harçtan muaf olduğu halde mahkemece “2-Alınması gereken 126,45TL harçtan başlangıçta alınan 31,65TL harcın sayılarak eksik kalan 94,80 TL harcın davalıdan tahsiline,” karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.
  Ne var ki bu yanlışlığın düzeltilmesi için yeniden yargılama yapılması gerekmeyip hükmün düzeltilerek onanması HUMK'un 438/7. maddesi gereğidir.
  SONUÇ: (1) nolu bentte belirtilen nedenle davalının sair itirazlarının reddine, (2) nolu bentte belirtilen nedenle hükmün harçla ilgili 2. paragrafında yazılı “2-Alınması gereken 126,45 TL harçtan başlangıçta alınan 31,65 TL harcın sayılarak eksik kalan 94,80 TL harcın davalıdan tahsiline,” cümlelerinin hükümden çıkarılarak yerine “2-Davalı kurum harçtan muaf olduğundan davacının peşin ödediği harcın istek halinde iadesine” cümlesinin yazılması suretiyle hükmün düzeltilerek ONANMASINA, HUMK’nun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15/02/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At