Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2015/23739 Esas 2015/23716 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 13. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/23739
Karar No: 2015/23716
Karar Tarihi: 09.07.2015


13. Hukuk Dairesi         2015/23739 E.  ,  2015/23716 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi


  Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

  KARAR
  Davacı, davalı bankadan konut ve tüketici kredisi kullandığını, d bu sırada kendisinden masraf alındığını ileri sürerek kendisinden haksız yere alınan 3.194,25 TL nin davalıdan tahsilini istemiştir.
  Davalı, davanın reddini dilemiştir.
  Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.
  1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.
  2-Davacı, eldeki davada konut kredisinin kullanımı sırasında kendisinden haksız yere alınan 3.194,25 TL masrafın davalıdan tahsilini istemiş, Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir. Hemen belirtmek gerekir ki, kredi kullanımı esnasında tahsil edilen masrafın iade edilebilmesi için, kesilen masrafın zorunlu, belgeli ve makul olmaması, zorunlu olup, yasal zorunluluk nedeniyle kesilen masrafın iadesi talep olunamaz. Davalı, tahsil edilen bedel içinde vergisel yükümlülük kapsamında tahsil edilen BSMV alacağının da bulunduğunu ileri sürmüştür. Oysa ki yukarıda açıklandığı üzere yasal zorunluluk nedeniyle davacıdan tahsil edilen BSMV alacağının davalı bankadan tahsili mümkün değildir. Mahkemece, davalıdan tahsiline karar verilen bedel içinde vergisel yükümlülük kapsamında tahsil edilen BSMV alacağının da bulunup bulunmadığı, varsa miktarı hususunda gerekirse bilirkişi incelemesi yaptırılarak sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
  SONUÇ:Yukarıda 1.bentte açıklanan nedenlerle davalının sair temyiz itirazlarının reddine, 2.bentte açıklanan nedenlerle davalının temyiz itirazının kabulü ile hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-2 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 09/07/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın