Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2015/23747 Esas 2015/23718 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 13. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/23747
Karar No: 2015/23718
Karar Tarihi: 09.07.2015


13. Hukuk Dairesi         2015/23747 E.  ,  2015/23718 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.
  KARAR
  Davacı, davalı bankanın ... şubesinden 30.03.2006 tarihinde, 03.08.2006 tarihinde, 23.03.2007 tarihinde, 04.03.2008 tarihinde, 12.01.2009 tarihinde ve 16.02.2010 tarihlerinde tüketici kredileri kullandığını, kredi sözleşmeleri uyarınca kredi masrafı, kredi istihbarat ücreti ve tüketici kredisi istihbarat ücretleri adı altında hukuka aykırı olarak toplam 3.307,50 TL para tahsil edildiğini ileri sürerek haksız yere alınan bu bedelin davalıdan tahsilini istemiştir.
  Davalı, davanın reddini dilemiştir.
  Mahkemece, davanın kısmen kabulüne, 2.257,50 TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiş; hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.
  1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.
  2-Davacı, eldeki davanın dava dilekçesinde 3.307,50 TL.nin tahsilini istemiş, mahkemece davanın kısmen kabulüne, 2.257,50 TL nin davalıdan tahsiline, dvacı taraf kendisini vekille temsil ettirdiğinden yürürlükte bulunan AAÜT'ye göre belirlenen 2.257,50-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiştir. Karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 12.maddesine göre; “ (1) Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde gösterilen hukuki yardımların konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, davanın görüldüğü mahkeme için Tarifenin İkinci Kısmında belirtilen maktu ücretlerin altında kalmamak kaydıyla (yedinci maddenin ikinci fıkrası, dokuzuncu maddenin birinci fıkrasının son cümlesi ile onuncu maddenin son fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla,) Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. (2) Ancak hükmedilen ücret kabul veya reddedilen miktarı geçemez.” Buna göre reddedilen kısım için davalı lehine 750 TL vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken bu konuda olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir. Ne var ki yapılan bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden kararın düzeltilerek onanması usulün 438/7 maddesi gereğidir.
  SONUÇ; Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle; davalının diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bent uyarınca gerekçeli kararın hüküm başlıklı bölümünün üçüncü fıkrasında yer alan “2.257,50” rakamlarının hükümden çıkartılarak yerine “750” rakamlarının yazılmasına, hükmün düzeltilmiş bu şekliyle ONANMASINA, peşin alınan 154,21 TL harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-2 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 09/07/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın