Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2015/23811 Esas 2015/23749 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 13. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/23811
Karar No: 2015/23749
Karar Tarihi: 09.07.2015


13. Hukuk Dairesi         2015/23811 E.  ,  2015/23749 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi


  Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.
  KARAR

  Davacı, davalı bankadan konut ve tüketici kredisi kullandığını, kredi kullanımı sırasında haksız ve hukuki dayanaktan yoksun olarak dosya masrafı, ipotek ücreti, komisyon bedeli, kullandırım bedeli ekspertiz ücreti ve istikbarat ücreti adı altında kesintiler yapıldığını, yapılan kesintilerin hukuki dayanağının bulunmadığını ileri sürerek haksız yere kesilen 1.500 TL.nin davalıdan tahsilini istemiş, ıslah ile talebinin 2.349 TL ne çıkarmıştır.
  Davalı, davanın reddini dilemiştir.
  Mahkemece, davanın kabulüne, 2.549 TL'nin davalıdan tahsiline karar verilmiş, Hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.
  1-6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 26/1.maddesine göre; “ Hakim, tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır; ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez. Duruma göre, talep sonucundan daha azına karar verebilir.”
  Somut olayda davacı; dava dilekçesinde 1.500 TL nin tahsilini istemiş, 05.01.2015 tarihli ıslah dilekçesiyle talebini 2.349 TL ne çıkarmıştır. Mahkemece, dava ve ıslah dilekçesinde talep edilen miktar dikkate alınarak 2.349 TL nin davalıdan tahsiline karar verilmesi gerekirken davacının talebi aşılarak 2.549 TL nin davalıdan tahsiline karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bozma gerektirir.
  2-Bozma nedenine göre davalının sair temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir.
  SONUÇ: Yukarıda 1.bentte açıklanan nedenle hükmün BOZULMASINA, 2.bentte açıklanan nedenle, davalının sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan 161,00 TL harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-2 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 09/07/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın