Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2015/24207 Esas 2015/23837 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 13. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/24207
Karar No: 2015/23837
Karar Tarihi: 09.07.2015


13. Hukuk Dairesi         2015/24207 E.  ,  2015/23837 K.

  "İçtihat Metni"

  ... ile ... vekili avukat ... aralarındaki dava hakkında .... Tüketici Mahkemesinden verilen 10/02/2015 tarih ve 2014/905-2015/195 sayılı hükmün Dairenin 14/05/2015 tarih ve 2015/16229-2015/15568 sayılı ilamıyla onanmasına karar verilmişti. Süresi içinde davalı avukatınca kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşuldu.
  KARAR
  Davacı, davalı bankadan konut kredisi kullandığını, kredinin kullanımı esnasında kendisinden dosya masrafı, komisyon vs. adı altında 2.450 TL haksız kesinti yapıldığını ileri sürerek, bu miktarın yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsilini istemiştir.
  Davalı, davanın reddini dilemiştir.
  Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş, karar davalı tarafça temyiz edilmiş olup, dosyayı takrir eden tetkik hakimin raporundan ve müzakere notlarından kararın davalı yararına bozulmasına karar verilmiş olmasına rağmen, kararın kalemde yazım aşamasında sehven onama kararının yazıldığı, Uyap'ta da kararın bozulduğunun işaret edildiği anlaşılmakla davalı vekilinin bu yöndeki maddi hatanın düzeltilmesine dair talebinin kabulü ile sehven yazılan dairemizin 14.5.2015 gün ve 2015/6229-2015/15568 sayılı onama kararının kaldırılmasına karar verilerek aşağıdaki şekilde karar tesisi cihetine gidilmiştir.
  1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.
  2-Davacı eldeki dava ile, davalı banka ile imzaladığı kredi sözleşmesi nedeni ile kendisinden farklı isimler altında haksız olarak tahsil edilen bedellerin iadesini talep etmiştir. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş ise de, dosyada mevcut makbuza göre, 15.04.2011 tarihinde davalı banka tarafından davacının hesabına 1.300,00TL nin iade edildiği anlaşılmıştır. O halde mahkemece, toplam kabul edilen 2.450,00TL' dan iade edilen 1.300,00TL düşülerek bakiye 1.150,00TL yönünden davanın kısmen kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
  SONUÇ: Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenle davalının sair temyiz itirazlarının reddine, 2. bent gereğince hükmün davalı yararına BOZULMASINA, 09/07/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın