Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2015/35483 Esas 2017/1787 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 13. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/35483
Karar No: 2017/1787
Karar Tarihi: 15.02.2017


13. Hukuk Dairesi         2015/35483 E.  ,  2017/1787 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün davacı avukatınca duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı vekili avukat ... ile davalı vekili avukat ...'in gelmeleriyle duruşmaya başlanılmış ve hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten sonra karar için başka güne bırakılmıştı. Bu kez temyiz dilekçesinin süresinde olduğu saptanarak dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

  KARAR

  Davacı, bel ağrısı şikayetiyle müracaat ettiği davalı doktor tarafından 08.11.2008 tarihinde ameliyat edildiğini, ameliyatı hatalı yapmaları nedeniyle ertesi gün yeniden ameliyata alındığını, yaraları iyileşmeden taburcu edildiğini, davalı doktorun yönlendirmesi ile 3,5 ay fizik tedavi gördükten sonra tekerlekli sandalye ile taburcu olduğunu, akabinde yeniden ameliyata alındığını ve sırtındaki platin maddelerinin çıkarıldığını, o zamandan beri yürüyemez halde olduğunu, bu nedenlerle fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla, yanlış tedavi nedeniyle doğrudan doğruya %65 sakat kalması nedeniyle uğradığı efor kaybı için 1.000,00TL maddi tazminatın olay tarihinden, tedavi amacıyla doğrudan ve dolaylı yollarla harcadığı 10.000,00TL'nin ödeme tarihinden, kalıcı sakatlığı ve halen çektiği acılara bir nebze karşılık olması için 80.000,00TL manevi tazminatın işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini istemiştir.
  Davalılar, davanın reddini dilemişlerdir.
  Mahkemece, davanın reddine, karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.
  Dava, davalı doktorun hatalı operasyonundan kaynaklı olduğu iddia edilen sakatlıktan dolayı istenilen maddi-manevi tazminata ilişkindir. Taraflar arasındaki ilişki vekalet sözleşmesidir. Vekil, vekalet görevini yerine getirirken yöneldiği sonucun elde edilmemesinden sorumlu değil ise de, bu sonuca ulaşmak için gösterdiği çabanın, yaptığı işlemlerin, eylemlerin ve davranışlarının özenli olmayışından doğan zararlardan sorumludur. O nedenle, vekil konumunda olan doktorların bilim ve teknolojinin getirdiği bütün imkanları kullanmak suretiyle özen borcunu yerine getirmeleri gerekir.
  Somut olayda mahkemece, alınan 19.04.2013 tarihli ... Adli Tıp 2.İhtisas Kurulu raporu benimsenmek suretiyle, davanın reddine karar verilmiş ise de, alınan rapor incelendiğinde, Muş Devlet Hastanesi'nin 28.01.2010 tarihli sağlık raporunda davacıda oluştuğu tespit edilen %65 tüm vücut fonksiyon kaybının, davalı doktor tarafından yapılan bu ameliyatlardaki hatalardan kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususuna açıklık getirilmediği görüldüğünden, alınan adli tıp raporu hüküm kurmaya elverişli değildir. Bu durumda, mahkemece yapılacak iş, bu konuda rapor düzenlemeye ehil ve donanımlı bir Üniversiteden, aralarında dava konusu hususta uzman, akademik kariyere sahip 3 kişilik bilirkişi kurulundan, yapılan işlemlerin tıp bilimi açısından yeterliliği hususunda, davalılara atfı kabil bir kusur olup olmadığı konusunda, nedenlerini açıklayıcı, taraf, Mahkeme ve Yargıtay denetimine elverişli rapor alınarak, davalıların kusurlu olup olmadığının belirlenmesi, sonucuna göre karar verilmesi iken, bu yönler göz ardı edilerek, eksik incelemeye dayanılarak, yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın davacı yararına BOZULMASINA, 1480,00 TL duruşma avukatlık parasının davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15/02/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At