Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2016/22097 Esas 2019/7896 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 27.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 13. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/22097
Karar No: 2019/7896
Karar Tarihi: 27.06.2019


13. Hukuk Dairesi 2016/22097 E. , 2019/7896 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla)

  Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.
  K A R A R
  Davacı, PVC doğrama ve montaj işleriyle ilgili ticari faaliyette bulunduğunu, iş yerinde kullanmak amacıyla araç almak istediğini, ... oto Galeri isimli galeride davaya konu aracı gördüğünü ve beğendiğini, araç maliki olan davalı ile araç bedeli olarak 26.800,00 TL ye anlaştıklarını, davalı tarafça aracın orjinal olduğunun bildirildiğini, davalıya ve galericiye güvenerek ... 4. Noterliğinin 26.06.2014 tarih ve 13580 yevmiye nolu araç satış sözleşmesi ile aracı satın aldığını, trafik sigortası ve kasko yaptırmak istediğinde aracın pert kayıtlı olduğunu öğrendiğini ve bu nedenle sigorta yaptıramadığını, davalı ve galerici tarafından aracın iade alınmadığını belirterek araç satış sözleşmesinin iptaline, ödenen 26.800,00 TL bedelin dava tarihinden itibaren işleyecek ticari avans faiziyle birlikte tarafına ödenmesine, noter harç bedeli 100,90 TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle birlikte davalıdan tahsiline, ayrıca haksız eylem nedeniyle aracı kullanamamasından dolayı günlük zararlarının karşılığı olarak fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik 500,00 TL tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek ticari avans faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.
  Davalı, davanın reddini dilemiştir.
  Mahkemece, ‘...davacı, davaya konu aracı davalıdan ikinci el olarak satın almıştır. Aracı mevcut hali ile inceleyip teslim aldığı, bununla birlikte davalının ayrıca garanti taahhüdünde bulunmadığı dosyadaki belgelerden anlaşılmaktadır. Satım anında davacı, aracı muayene ve varsa mevcut ayıplarını tespit ile yükümlüdür. Aracın pert kayıtlı olmasının davalı tarafından gizlendiği konusunda dosyada delil bulunmamaktadır. Davacı alıcı, basit bir araştırma yapmak suretiyle aracın hasarlı olduğunu kolayca ulaşabileceği kayıtlarla tespit edebilir. Dosya kapsamı itibariyle satıcının TBK'nun 225.maddesinde düzenlenen ağır kusurundan da bahsedilemeyeceği’ gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş; hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.
  1-6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Amaç başlıklı 1. maddesinde yasanın amacı açıklandıktan sonra kapsam başlıklı 2. maddesinde "bu kanun her türlü tüketici işlemini kapsar" hükmüne yer verilmiştir. Yasanın 3. maddesinde mal; alışverişe konu olan taşınır eşyayı, konut ve tatil amaçlı taşınmaz malları ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları, hizmet; bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan mal sağlama dışındaki her türlü faaliyeti ifade eder. Satıcı; kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kişileri kapsar. Tüketici ise bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen kullanan veya yararlanan gerçek yada tüzel kişiyi ifade eder şeklinde tanımlanmıştır. Bir hukuki işlemin 6502 sayılı yasa kapsamında kaldığının kabul edilmesi için yasanın amacı içerisinde yukarıda tanımları verilen taraflar arasında mal ve hizmet satışına ilişkin bir hukuki işlemin olması gerekir. 6502 sayılı yasanın 73/1. maddesi tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda Tüketici Mahkemelerinin görevli olduğu belirtilmiştir.
  Somut olayda satış sözleşmesine konu alan aracın trafik kaydı ve satış sözleşmesi incelendiğinde; her ne kadar aracın hususi kullanım amaçlı kamyonet olduğu yazılı ise de tacir olan davacının beyanına göre araç iş yerinde kullanılmak amacıyla satın alınmış olup kullanım amacının yük nakli olduğu ve davalı tarafından dosyaya sunulan fotoğraflardan da anlaşılacağı üzere aracın iş yerinde kullanıldığı sabittir. Ayrıca davacı, dava konusu aracı araç malikinden satın almış olup galerici sadece satışa aracılık etmiştir. Bu durumda davacı tüketici yasasında tanımı yapılan tüketici kapsamında olmadığından, taraflar arasındaki ilişkinin 6502 sayılı yasa kapsamı dışında kaldığı anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca davaya bakmaya Tüketici Mahkemesi değil, Genel Mahkemeler görevlidir. Görevle ilgili düzenlemeler kamu düzenine ilişkin olup, taraflar ileri sürmese dahi yargılamanın her aşamasında resen gözetilir. Görevle ilgili hususlarda kazanılmış hak söz konusu olmaz. Mahkemece davaya "Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla" bakıldığı anlaşılmıştır. O halde, mahkemece genel mahkeme sıfatıyla davaya bakılması gerekirken, Tüketici Mahkemesi sıfatıyla bakılması usul ve yasaya aykırıdır. Bozmayı gerektirir.
  2-Bozma nedenine göre, davacının temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.
  SONUÇ: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle, temyiz edilen kararın BOZULMASINA, ikinci bentte açıklanan nedenlerle davacının temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/I maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27/06/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At