Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2016/31277 Esas 2017/1799 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 13. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/31277
Karar No: 2017/1799
Karar Tarihi: 15.02.2017


13. Hukuk Dairesi         2016/31277 E.  ,  2017/1799 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi

  Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı ... ve feri müdahil avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

  KARAR

  Davacılar vekili, davacı ...'nin eşi ve küçük ...'ın babası olan ...'in doğalgaz zehirlenmesi sonucu ölümüne sebebiyet veren davalılardan, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla, davacı ... için 150.000TL maddi, 25.000TL manevi tazminatın, ... için 60.000TL maddi, 25.000TL manevi tazminatın ayrıca davalıların kusurları ile küçük ...'ın sakat kalması nedeni ile anne ... için 25.000TL manevi 20.000TL bakım masrafı, 20.000TL destekten yoksun kalma tazminatı, ... için 25.000TL manevi, 50.000,00TL maddi tazminatın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini istemiş; 03/01/2013 havale tarihli ıslah dilekçesi ile ...'in doğalgaz zehirlenmesi sonucu ölümüne sebebiyet verilmesi nedeniyle davacı ... için istenilen 150.000TL'nin 157.696,98TL; küçük ...'ın sakat kalması nedeni ile kendisi için istenilen 50.000TL maddi tazminat talebinin 162.600,73TL olarak artırılmasını istemişlerdir.
  Davalılar, davanın reddini dilemişlerdir.
  Mahkemece, davanın kısmen kabulüne, davacı ... açısından oluşan maddi zarar olarak 157.696,98 TL'nın olay tarihi olan 23/01/2003 tarihinden itibaren işleyen yasal faizi ile birlikte davalı Türk Demir Döküm Fabrikaları A.Ş'den alınarak davacıya verilmesine; davacı ... açısından oluşan maddi zarar olarak 59.133,74 TL'nın doğum tarihi olan 30/06/2003 tarihinden itibaren işleyen yasal faizi ile birlikte davalı Türk Demir Döküm Fabrikaları A.Ş'den alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine; davacı ... açısından oluşan manevi zarar olarak 25.000,00 TL'nın olay tarihi olan 23/01/2003 tarihinden itibaren işleyen yasal faizi ile birlikte davalı Türk Demir Döküm Fabrikaları A.Ş'den alınarak davacıya verilmesine; davacı ... açısından oluşan manevi zarar olarak 25.000,00 TL'nın doğum tarihi olan 30/06/2003 tarihinden itibaren işleyen yasal faizi ile birlikte davalı Türk Demir Döküm Fabrikaları A.Ş'den alınarak davacıya verilmesine, diğer davalılar açısından davanın reddine, karar verilmiş; hüküm, davalılardan .... tarafından temyiz edilmiştir.
  1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı .... tarafın aşağıdaki bentin kapsamı dışında kalan sair temyiz istemlerinin reddi gerekir.
  2-1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 381, 388. ve 389. maddelerinde (yeni HMK 294,297) maddelerinde hüküm fıkrasında nelerin yer alacağı açıklanmış; 388. maddesinin son fıkrası (yeni HMK 297/son) ile "Hüküm sonucu kısmında gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, istek sonuçlarından her biri hakkında verilen hükümle taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, mümkünse sıra numarası altında birer birer açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gereklidir" hükmü getirilmiştir. Öyle ki, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 2009/19-109 Esas ve 2009/123 Karar sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında da bu konuya çok büyük bir önem verilmiş, çelişkinin varlığı tespit edildiği takdirde, başka hiçbir incelemeye gerek görülmeksizin ve tarafların bu konuyu temyiz sebebi yapıp yapmadıklarına bakılmaksızın kararın salt bu nedenle bozulması gerektiğine işaret edilmiştir.
  Somut uyuşmazlıkta, dosya kapsamı incelendiğinde, davacının kabul edilen maddi tazminat taleplerinin, ...'in doğalgaz zehirlenmesi sonucu ölümü nedeniyle ... için istenilen 157.696,98TL maddi tazminat ve küçük ... için verilen 59.133,74TL olduğu görülmektedir. Dava dilekçesiyle küçük ... için 60.000TL maddi tazminat istenilmiş olmakla birlikte, mahkemece bu talebin 59.133,74TL'si kabul edilmiş, dolayısıyla talebin 866,26TL lik kısmı reddedilmiş olmaktadır. Mahkemece kurulan hükmün 6. bendinde, reddedilen bu kısım için, 2015 tarihli AAÜT'nin 13/1. maddesi gereğince davalı ... lehine 750,00TL vekalet ücreti takdir edildiği anlaşılmaktadır.
  Küçük ...'ın sakat kalması nedeni ile istenilen maddi tazminat taleplerinin davalı ... dışındaki davalılar açısından red nedeni aynı olduğundan, isabetli olarak, davalılar lehine verilen vekalet ücretinin hükmün 7. maddesinde düzenlendiği görülmektedir. Öyle olunca 7. maddede belirlenen vekalet üçretinin davalı ... dışındaki davalılar adına olması gerekirken tüm davalılara verilmesine demekle infazda tereddüt oluşturacağı nedeniyle HMK.'nun 297.maddesi gereği hükmün bozulması gerekir.
  Ne var ki, bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün düzeltilerek onanması HUMK. nun 438/7 (HMK'un 370.) maddesi gereğidir.
  SONUÇ: Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ....'nin sair temyiz itirazlarının reddine, 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle “Hüküm” başlıklı bölümünün 7. maddesindeki "tüm davalılar" ibaresinin hükümden çıkarılarak yerine davalı ... dışındaki davalılara ödenmesine cümlesinin eklenerek düzeltilmiş bu şekliyle ONANMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15/02/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At