Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2017/8406 Esas 2017/10946 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 13. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/8406
Karar No: 2017/10946
Karar Tarihi: 09.11.2017


13. Hukuk Dairesi         2017/8406 E.  ,  2017/10946 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi

  Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

  K A R A R

  Davacı, davalılardan ... Otomotiv .... A.Ş.’nin ... yetkilisi olan diğer davalı ... Otomotiv .... Ltd. Şti. ile araç satış sözleşmesi imzalandığını, imzalanan sözleşmeye göre kendisine ait aracı teslim edip ilaveten 5.000,00 TL ödeyerek sıfır araç aldığını ve kendisine ait aracın satışı için davalı şirket yetkililerine vekaletname verdiğini, aracın haricen satıldığını ve satın alan kişi tarafından meydana gelen kaza nedeniyle aracın kayden maliki olduğundan aleyhine açılan rücuen tazminat davası ve bu davada verilen karara istinaden başlatılan icra takibi sonucunda 6.950,00 TL ödeme yapılmak zorunda kaldığını, aracın resmi devrinin yapılmamasından dolayı uğradığı zararlardan dolayı davalıların sorumlu olduğunu ve ödenen bedelin tahsili için davalılar aleyhine icra takibi başlatıldığını, itiraz üzerine takibin durduğunu ileri sürerek, itirazın iptali ile takibin devamına, davalıların % 40 icra inkar tazminatına mahkum edilmesini istemiştir.
  Davalılar, davanın reddini dilemiştir.
  Mahkemece, davalı ... Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. yönünden açılan davanın husumet yönünden reddine, ... Otomotiv ... Ltd. Şti. yönünden açılan davanın kısmen kabulü ile ... 2. İcra Dairesi'nin 2011/3640 esas sayılı dosyasında yapmış olduğu itirazın iptaline, 6.950,00 TL asıl alacak, 228,49 TL işlemiş faiz toplamı 7,178,49 TL üzerinden takip tarihinden itibaren yasal faiz uygulanmak süretiyle takibin devamına, asıl alacak üzerinden % 20 icra inkar tazminatının davalı ... Otomobil Bilişim İnş. San ve Tic Ltd Şti'den alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.
  1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.
  2-2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 67/2. maddesinde yer alan % 40 ibaresi 6352 sayılı kanunun 11. maddesi ile % 20 olarak değiştirilmiş ve bu değişiklik 5.7.2012 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, icra inkar tazminatının % 20 olarak uygulanmasına ilişkin hüküm ancak bu maddenin yürürlüğünden sonraki takipler de uygulanabilir. Buna göre; eldeki davada davacının icra takibini söz konusu değişiklikten önce 2011 yılında başlattığı anlaşılmakla, davacı yararına % 40 oranında icra inkar tazminatına karar verilmesi gerekirken, % 20 oranının uygulanması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
  Ne var ki, bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün düzeltilerek onanması HUMK.nun 438/7. maddesi gereğidir.
  SONUÇ: Birinci bentte açıklanan nedenlerle davacının sair temyiz itirazlarının reddine, ikinci bentte açıklanan nedenlerle kararın hüküm fıkrasının üçüncü paragrafında yer alan ‘’Asıl alacak üzerinden % 20 icra inkar tazminatının Davalı ... Otomotiv ... Ltd. Şti.'den alınarak davacıya verilmesine’’ ibaresinin hükümden çıkarılarak yerine "asıl alacağın % 40'ı oranında icra inkar tazminatının davalı ... Otomotiv ... Ltd. Şti.'den alınarak davacıya verilmesine" ibaresinin yazılmasına, kararın düzeltilmiş bu şekliyle ONANMASINA, HUMK’nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 09/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın