Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2017/8814 Esas 2017/10754 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 13. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/8814
Karar No: 2017/10754
Karar Tarihi: 09.11.2017


13. Hukuk Dairesi         2017/8814 E.  ,  2017/10754 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

  K A R A R

  Davacı, vekaletsiz iş görme hükümleri kapsamında ... 140+540 hattında bulunan hemzemin geçitte Ekim 2004 ile Ağustos 2008 tarihilerinde bekçilik hizmeti verdiğini, bedelinin ihtara rağmen ödenmediğini, 30 Mart 2014 seçimlerinden önce davaya konu yerin ... Belediye sınırlarında olduğunu, daha sonra ilgili belediyenin büyükşehire dönüştüğünü ve ... Belediyesinin kurulduğu, büyükşehirin mülki sınırın tamamından, her belediyenin de kendi sınırından sorumlu olduğunu ileri sürerek 157.661,07 TL bekçilik hizmetinin 05.06.2009 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müteselsilen tahsiline karar verilmesini istemiştir.
  Davalı ... Belediyesi, sorumluluğun ... Büyükşehir Belediyesi’nde olduğunu, diğer davalı ... Belediyesi ise dava konusu yerin ... Belediyesi’nin sınırlarında kaldığını, sorumluluğun ona ait olduğunu savunarak davanın reddini dilemiştir.
  Mahkemece, davanın idari yargıda görülmesi gerektiğinden bahisle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.
  Uyuşmazlık davalı tarafından yapılması gerektiği iddia edilen hemzemin geçidin davacı tarafından vekaletsiz iş görme hükümlerine istinaden yapılmasından doğan masraf alacağının davalılardan tahsiline ilişkin özel hukuk hükümlerine tabi alacak davası niteliğinde olup, davada kamu hukukundan kaynaklanan ve idari yargıda görülmesi gereken idari bir işlem veya hizmet söz konusu değildir. Bu nedenle somut olayda,özel hukuk hükümlerinin uygulanması gerekli olup, davanın adli yargı yeri mahkemelerinde görülmesi gerekir. O halde mahkemece işin esası incelenerek sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile görevsizlik nedeniyle davanın reddine kararı verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 09/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın