Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2018/393 Esas 2019/7835 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 27.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 13. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/393
Karar No: 2019/7835
Karar Tarihi: 27.06.2019


13. Hukuk Dairesi 2018/393 E. , 2019/7835 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi

  ... Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararının davalı-karşı davacı vekilince murafaa talepli olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Murafaa için belirlenen günde davalı-karşı davacı ...Reklam Org. Hizm. Ltd. Şti. vekili avukat ... geldi. Davacı-karşı davalı tarafından gelen olmadı. Hazır olan avukatın sözlü açıklaması dinlenildikten sonra kararın açıklanması başka bir güne bırakıldı. Yapılan incelemede temyiz dilekçesinin süresinde verildiğinin anlaşılması üzerine gereği konuşulup düşünüldü.
  K A R A R
  Davacı, dizi ve film oyuncusu olduğunu, halen “Adını ...” isimli dizide rol aldığını, dizinin bağlı olduğu yapımcılık şirketi ... Televizyonculuk ve Filmcilik A.Ş. ile kendisi ve o dönem kendisinin menajerliğini üstlenen davalı şirket arasında 03.11.2010 tarihinde sözleşme imzaladığını, ancak davalı şirket ile yapılan Menajerlik Sözleşmesinin, sözleşmede düzenlenen taahhütlerin davalı şirket tarafından yerine getirilmemesi, onayı olmaksızın davalının kendi faaliyetlerinde ismiyle haksız kazanç elde etmesi ve dolayısıyla teknik ve yasal anlamda menajerlik hizmeti verememiş olması sebebiyle ... 22. Noterliğinin 08431 yevmiye no.lu ve 02.05.2011 tarihli ihtarnamesi ile kabule bağlı olmaksızın tek taraflı feshedildiğini, sözleşmenin feshinin ardından yapımcı şirket ... Televizyonculuk ve Filmcilik A.Ş.'ne gönderilen ... 22. Noterliğince düzenlenen 02.05.2011 tarih ve 08510 yevmiye no.lu ihtarnamesi ile; davalı şirket ile davacı arasındaki menajerlik sözleşmenin feshedildiği ve 02.05.2011 tarihi itibari ile artık davacının yasal menajerinin ... Halkla ilişkiler ve Organizasyon Tic. Ltd. Şti. olduğu, davacı tarafından yapılan fesih ve buna bağlı olarak yapım şirketine yapılan bildirime istinaden 02.05.2011 tarihinden sonra ödemeler de dahil olmak üzere tüm hak ve yükümlülüklerin davacının anlaşmış olduğu yeni menajerlik şirketi üzerinden devam edeceği, buna bağlı olarak davalı şirketin davacıyı temsil edebilecek her türlü faaliyetine son verilmesi gerektiğinin ilgili yapım şirketine ihtaren bildirildiğini, sözleşmeye göre hesaplanan 17 bölüm için Net Oyuncu Ücreti + Stopaj* KDV toplamının 98.825,00-TL olduğunu, davalı ajanstan ... Bankası 01.01.2011-30.04.2011 tarihlerinde gelen havale miktarı incelendiğinde 25.350,00-TL olduğu, ödenen miktar düşüldüğünde ödenmesi gereken ücretin faiz ve ferileri hariç 73.475,00-TL olduğunu, Davalı şirketin dizinin başladığı tarihten itibaren yapımcı ajanstan alacaklarını tahsil ettiğini, kendisine ödemede bulunmadığı gibi 02.05.2011 tarihinde menajerlik sözleşmesinin feshedilmesine rağmen 09.05.2011 tarihinde de 30.998,10-TL alacağı da tahsil ettiğini, yine herhangi bir ödemede bulunmadığını, ... Televizyonculuk ve Filmcilik A,Ş tarafından Beşiktaş 19. Noterliği’nin 10985 yevmiye numaralı 10.05.2011 tarihli ihtarnamesinde de belirtildiği üzere 17. bölüme kadar olan ödemelerin davalı ajansa ödendiği, ödenmeyen alacakları için davalı ajans aleyhine 08.08.2011 tarihinde ... 6. İcra Müdürlüğünün 2011/16086 E. sayılı dosyası ile icra takibi başlattığını, davalının takibe itiraz ettiğini belirterek itirazın iptaline, takibin devamına, asıl alacağın 09.05.2011 tarihinden itibaren işleyecek reeskont faizi île tahsiline, %40dan aşağı olmamak üzere inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalı, üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirdiğini, bazı iş görüşmelerine gönderildiğini, şirket müdürünün destek olmak maksadı ile sözleşme süreci içerisinde davacıya 2 adet ev kiralandığını, kira sözleşmelerini kefil sıfatıyla imzaladığını ve emlakçı ücretleri ile kira bedellerini ödediğini, ...'dan vadeli çeklerle ödeme almasına rağmen davacıya peşin ve nakit olarak ödeme yaptığını, yine Menajerlik sözleşmesi gereği "Adını ..." TV Dizisi aday görüşmelerinde ve sözleşme hazırlıkları aşamasında tüm görüşmelerde şirket adına şirket sahibi Cüneyt Ceylan’ın bizzat bulunduğunu ve tüm anlaşma ve sözleşme sürecini davacıdan onay almak sureti ile gerçekleştirdiğini, davacıya kira için yaptığı ödemeler ve elden verdiği ödemelerin düşüldüğünü, davacının alacağının kalmadığını savunarak davanın reddini dilemiş ve açtığı karşı dava ile; taraflar arasında akdedilen menajerlik sözleşmesinin feshini gerektirecek bir davranışta bulunmadığını, sözleşmede davacı-karşı davalıya tek taraflı fesih imkanı veren bir hükmün bulunmadığını, ... Halkla ilişkiler Ltd. Şti. şirketi ile anlaşma imzaladığını ikrar eden davacı-karşı davalının sözleşmenin 6. Maddesini ihlal etmiş durumda olduğunu, davacı-karşı davalının kusurlu davranışları nedeniyle ... A Ş. ve taraflar arasındaki 03.11.2010 tarihli sözleşmenin feshine neden olduğunu, ancak sözleşmenin feshine rağmen 03.11.2010 tarihli sözleşmedeki ücretlerle “Adını ...” adlı TV dizisinde oynamaya devam etmekte olduğunu, davacı-karşı davalının menajerlik sözleşmesi hükümlerini davalı-karşı davacının ihlal ettiğini ispatlamakla yükümlü olduğunu, haksız fesih nedeniyle taraflar arasındaki menajerlik sözleşmesi uyarınca davalı-karşı davacının bölüm başı komisyon alacaklarının doğduğunu, bu alacakların sözleşme gereğince muaccel hale geldiğini, davacı-karşı davalıya keşide edilen ... 13. Noterliği'nin 09.05.2011 tarih ve 12778 yevmiye no’lu ve 03.06.2011 tarih ve 15348 yevmiye no'lu ihtarnameleriyle ve defalarca sözlü olarak talep edilmesine rağmen ödeme yapılmadığını, sözleşmeye göre hesaplanan toplam 19 bölümlük %30 komisyon alacağının 66.555,00-TL olduğunu belirterek 65.555,00-TL menajerlik komisyon alacağının her bir ödemenin yapıldığı tarihten itibaren işleyecek ticari avans faizi ile ödenmesine karar verilmesini talep etmiştir.
  Mahkemece, açılan asıl davanın kısmen kabulü ve kısmen reddi ile, asıl davalının, ... 6. İcra Müdürlüğünün 2011/15031 takip sayılı dosyasına yapmış olduğu itirazın, takibin 39.417,00-TL'lik kısmı için iptali ile; icra takibine bu miktar ve takip tarihinden itibaren işletilecek avans faizi üzerinden devam olunmasına, asıl davacının icra inkar tazminatı talebinin reddine, açılan karşı davanın Kabulü ile; 66.555,00-TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte karşı davalıdan alınarak karşı davacıya verilmesine, karar verilmiş; hükme karşı davacı-karşı davalı ve davalı-karşı davacı tarafça istinaf talebinde bulunmuştur.
  Bölge Adliye Mahkemesi'nce, Asıl Davaya Yönelik İstinaf Başvurusu Yönünden; HMK m.353/1-b-1 gereğince her iki tarafın istinaf talebinin esastan reddine, Karşı Davaya Yönelik İstinaf Başvurusu Yönünden; HMK m. 353/1-b-2 uyarınca davacı karşı davalının istinaf talebinin esastan kabulü ile mahkeme kararının kaldırılmasına, ispatlanmayan karşı davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davalı-karşı davacı tarafından temyiz edilmiştir.
  1-Davacı, davalının menajerlik sözleşmesi gereğince kendisine yapılan oyunculuk ödemelerinin tarafına iade edilmediği gerekçesiyle alacaklarının tahsili için başlattığı icra takibine itirazın iptali istemiyle eldeki davayı açmıştır. Davalı ise, üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirdiğini, davacıya yaptığı ödemeler dikkate alındığında alacağının kalmadığını savunarak davanın reddini dilemiş ve açtığı karşı dava ile; davacının haksız menajerlik sözleşmesini feshetmesi nedeniyle devam eden dizi ve film sözleşmesinden kaynaklanan komisyon ücret alacağının tahsilini istemiştir.
  Davacı, haklı sebeplerle tek taraflı olarak menajerlik sözleşmesini feshettiğini ileri sürerken, davalı ise hem asıl hem karşı davada; feshin haksız olduğunu, menajerlik sözleşmesi gereğince üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirdiğini savunmuştur. O halde, taraflar arasındaki öncelikli uyuşmazlık bila tarihli menajerlik sözleşmesinin feshinin haklı olup olmadığı ile ilgili olup, ancak bunun sonucuna göre davalı-karşı davacının ücret alacağına hak kazanıp kazanmadığına karar verilebilecektir. Davacı-karşı davalı; davalı-karşı davacıya gönderdiği 02.05.2011 tarihli ihtar ile davalı-karşı davacıyla olan menajerlik sözleşmesini feshettiğini belirtmiştir. Mahkemece alınan bilirkişi raporu doğrultusunda feshin haksız olduğu kabul edilerek sonuca gidilmiş, raporda ise genel anlatımlar yapılmakla birlikte taraflar arasında değişik tarihlerde birbirlerine gönderdikler ihtarnameler, davalı-karşı davacının delil olarak sunduğu mailler, yine davalı-karşı davacının kendisine yapılan ödemelerin çekle yapıldığı ve vadesi gelmeden davalıya ödeme yaptığına ilişkin savunması da değerlendirilmemiştir. Bölge Adliye Mahkemesi ise, davalının savunması dikkate alınmadan davacı-karşı davalının fesih ihbarında bulunduğu tarihten önce davalı-karşı davacıya davacı adına yapılan oyunculuk ücretleri dava dışı yapımcı şirketten tahsil edilmiş bulunduğu halde oyunculuk ücretlerinin tamamının davacıya ödemediği gözetilerek feshin haklı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Oysa ki, davacı-karşı davalının sözleşmeyi feshetmesinin haklılığı tarafların tüm delilleri, iddia ve savunmaları değerlendirilmek suretiyle taraf, mahkeme ve Yargıtay denetimine açık konusunda uzman bilirkişi kurulundan rapor da alınarak sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeye dayalı yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
  2-Bozma nedenine göre davalı-karşı davacının sair temyiz itirazlarının incelenmesine bu aşamada gerek görülmemiştir.
  SONUÇ: Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle, ... Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesinin 22.11.2017 tarihli, 2017/1125 E. ve 2017/1424 K. sayılı kararının HMK. 373/1. maddesi gereğince kaldırılarak davalı yararına BOZULMASINA, 2. bent gereğince davalı-karşı davacının sair temyiz taleplerinin incelenmesine şimdilik yer olmadığına, 2.037,00 TL duruşma avukatlık parasının davacı-karşı davalıdan alınarak davalı-karşı davacıya ödenmesine, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 27/06/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At