Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2018/399 Esas 2019/8077 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 28.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 13. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/399
Karar No: 2019/8077
Karar Tarihi: 28.06.2019


13. Hukuk Dairesi 2018/399 E. , 2019/8077 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.
  KARAR
  Davacı, davalı ile aralarında yaptıkları 25.08.2013 başlangıç tarihli Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi kapsamında, davalı kulüpten 16.000,00 TL maçbaşı ücreti, 7.200,00 TL asgari ücret alacağı olmak üzere toplam 23.200,00 TL hakedişinin doğduğunu, yapılan ödemelerde gözetilerek 12.000,00 ödenmemiş alacağı bulunduğunu ileri sürerek; 12.000,00 TL ücret alacağının tahsiline karar verilmesini istemiştir.
  Davalı kulüp vekili, davanın reddini dilemiştir.
  Davanın görev yönünden reddine dair verilen karar; Dairece, davanın esasının incelenmesi gereğine değinilerek bozulmuş; bozmaya uyularak yapılan yargılama ve aldırılan bilirkişi raporuna göre davanın kısmen kabulü ile 8.782,98 TL'nin tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı kulüp vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.
  2-Dava, sporcu sözleşmesinden kaynaklı ödenmeyen ücret alacağının tahsili isteğine ilişkin olup, mahkemece, 17.04.2017 tarihli bilirkişi raporu gözetilerek, davanın kısme kabulü ile 8.782,98 TL'nin tahsiline karar verilmiştir. Dosyaya kazandırılan bilirkişi raporundan ayrı kalınarak, 12.000,00 TL tutarlı garanti ücret bedeli açıklamalı ve 1.000,00 TL tutarlı ... primi açıklamalı ödemeler ile 584,60 TL tutarlı açıklamasız ödeme dikkate alınmayarak sonuca gidilmiştir. Gerçekten de, talebin ödenmeyen maçbaşı ücret ve asgari ücret alacağına ilişkin olduğu gözetildiğinde, garanti ücret ödemesi açıklaması ile yapılan ödemenin ve prim açıklaması ile yapılan ödemenin dikkate alınmamış olmasında bir isabetsizlik bulunmamaktadır. Ne var ki, 11.10.2013 tarihli 584,60 TL tutarlı ödeme makbuzu incelendiğinde, mahkeme gerekçesinde belirtilen durumun aksine, dava dışı ... adına yapılan bir ödeme olmadığı, davacının kendi ismine yapılan bir havale olduğu, işlem makbuzunda bir açıklama içermemekle birlikte, TBK 102. maddesinin " Kanunen geçerli bir açıklama yapılmadığı veya makbuzda bir açıklık bulunmadığı durumda ödeme, muaccel borç için yapılmış sayılır." hükmü karşısında, bu ödemenin sözleşmesel alacağa mahsuben yapıldığı anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca, 584,60 TL'lik bu alacak yönünden de mahsup işlemi yapılarak, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
  SONUÇ: Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davalının sair temyiz itirazlarının reddine, 2.bent gereğince temyiz olunan hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 28/06/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın