Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2018/580 Esas 2019/7848 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 27.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 13. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/580
Karar No: 2019/7848
Karar Tarihi: 27.06.2019


13. Hukuk Dairesi 2018/580 E. , 2019/7848 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi

  ... Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararının davalı vekilince murafaa talepli olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Murafaa için belirlenen günde davalı ... vekili avukat ... ile davacı Asil ..., ihbar olunanlar ... ve diğerleri vekili avukat ... geldi. Hazır olan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten sonra kararın açıklanması başka bir güne bırakıldı. Yapılan incelemede temyiz dilekçesinin süresinde verildiğinin anlaşılması üzerine gereği konuşulup düşünüldü.
  K A R A R
  Davacı emlakçı, davalı ile aralarında imzalanan 09/09/2014 tarihli kiralıklarda yetki belgesi (emlak komisyonculuğu) sözleşmesine göre kendisinin bulduğu kiracıya davalının sözleşme ile kararlaştırılan taşınmazının kiraya verilmesi karşılığında komisyon bedeli ödenmesi hususunda anlaştıklarını fakat ücretinin ödenmediğini, alacağın tahsili amacıyla başlatılan icra takibine haksız itiraz edildiğini ileri sürerek; vaki itirazın iptali ile icra inkar tazminatına hükmedilmesini istemiştir.
  Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  İlk derece mahkemesinin kısmen kabul kararına karşı davalı istinaf başvurusunda bulunmuştur.
  ... Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi davacının istinaf başvurusunu reddetmiştir.
  ... Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesinin kararı süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
  Dosya kapsamının birlikte değerlendirilmesiyle yapılan inceleme sonucunda, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kurallarına göre, Bölge Adliye Mahkemesi kararında bir isabetsizlik bulunmadığından, yerinde olmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, dosyanın ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmesine, 2.037,00 TL duruşma avukatlık parasının davacıdan alınarak davalıya ödenmesine, aşağıda dökümü yazılan 4.353,47 TL kalan harcın temyiz edenden alınmasına, 27/06/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın