Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2017/7528 Esas 2017/5476 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 14. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/7528
Karar No: 2017/5476
Karar Tarihi: 09.11.2017


14. Ceza Dairesi         2017/7528 E.  ,  2017/5476 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
  HÜKÜM : Mahkûmiyet

  İlk derece mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:
  Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma ve kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,
  Ancak;
  Olayın intikal şekli ve zamanı, sanık ile mağdurenin aşamalardaki beyanları, kolluk araştırma ve inceleme tutanakları ve tüm dosya kapsamına göre, sanık ile ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan mağdurenin altı yıldır aynı ikamette karı koca hayatı yaşadıkları ve sanığın, mağdureye yönelik eylemini cebir, tehdit veya hile kullanmak suretiyle işlediğine dair cezalandırılmasına yeter, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı anlaşıldığından, mevcut haliyle sanık hakkında TCK'nın 109/1, 109/3-f, 109/5. maddelerine göre hüküm kurulması gerekirken, yazılı şekilde aynı Kanunun 109/2. maddesi ile temel cezanın belirlenip koşulları oluşmadığı halde TCK'nın 43. maddesi uyarınca cezada arttırım yapılması suretiyle fazla ceza tayini,
  Hükümden sonra 24.11.2015 günlü, 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 gün ve 2014/140 Esas, 2015/85 Karar sayılı ilamı ile 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesi yönünden kısmi iptal kararı verildiğinden, anılan husus nazara alınarak yeniden değerlendirme yapılmasında zorunluluk bulunması,
  Kanuna aykırı, sanık ile müdafiin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 09.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın