Yargıtay 14. Hukuk Dairesi 2015/10129 Esas 2015/7576 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 13.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 14. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/10129
Karar No: 2015/7576
Karar Tarihi: 13.07.2015


14. Hukuk Dairesi         2015/10129 E.  ,  2015/7576 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Tuzluca Asliye Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 05/02/2015
  NUMARASI : 2004/110-2015/20

  Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 08.04.2004 gününde verilen dilekçe ile mera tahsis kararının iptali istenmesi üzerine yapılan muhakeme sonunda; davanın usulden reddine dair verilen 05.02.2015 günlü hükmün Yargıtayca, duruşmalı olarak incelenmesi asli müdahil A.. K... vekili tarafından istenilmekle, dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:
  KA R A R
  Temyiz harca tabi olup hükmü temyiz eden davacı O... K.. Tüzel Kişiliği tarafından nispi temyiz harcı yatırıldığına ilişkin kayıt ve belge dosyada yer almamaktadır. Bu nedenle temyiz defterine kaydedilen temyiz dilekçeleri hakkında HUMK'un 434/3 fıkrasında öngörülen, eksik harç ödenmesi halinde yapılacak işlemle ilgili kuralın benzetme yoluyla uygulanacağı 25.01.1985 tarihli ve 5/1 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında benimsendiğinden, anılan Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca işlem yapılması,
  Ayrıca asli müdahil vekili tarafından duruşmalı olarak temyiz edilen dava dosyası için 3x9=27.00.-TL'lik tebligat pulunun gerekli olduğu anlaşıldığından asli müdahil vekilince Tuzluca Mahkemeler Veznesine ödendiği tespit edilen 60.00.-TL'lik gider avansından 3 adet tebligart pulu aldırılarak Dairemize gönderilmesi için dosyanın MAHALLİNE İADESİNE, 13.07.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın