Yargıtay 14. Hukuk Dairesi 2015/13322 Esas 2017/8260 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 14. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/13322
Karar No: 2017/8260
Karar Tarihi: 09.11.2017


14. Hukuk Dairesi         2015/13322 E.  ,  2017/8260 K.

  "İçtihat Metni"


  Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 17.10.2014 gününde verilen dilekçe ile elatmanın önlenmesi ve mera olarak sınırlandırma talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın husumet yönünden reddine dair verilen 08.04.2015 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:
  _ K A R A R _
  Yapılan yargılamaya, toplanan delillere ve dosya içeriğine göre, mahkeme kararı ve dayandığı gerekçeler usul ve yasaya uygun bulunduğundan yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edene yükletilmesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere,
  09.11.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın