Yargıtay 14. Hukuk Dairesi 2015/17666 Esas 2017/8291 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 14. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/17666
Karar No: 2017/8291
Karar Tarihi: 09.11.2017


14. Hukuk Dairesi         2015/17666 E.  ,  2017/8291 K.

  "İçtihat Metni"  Davacılar vekili tarafından, davalılar aleyhine 09.06.2014 gününde verilen dilekçe ile ortaklığın giderilmesi talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 18.06.2015 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalılar ve ... vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:
  _ K A R A R _
  Dava, ortaklığın giderilmesi istemine ilişkindir.
  Davacılar vekili, tarafların müştereken ve iştirak halinde malik oldukları 17 adet taşınmazdaki ortaklığın satış yoluyla giderilmesini talep etmiştir.
  Davalı ..., dava konusu 642 parsel üzerindeki muhdesatların kendisine ait olduğunu, davalı ... de dava konusu 666 parsel üzerindeki ağaçları kendisinin diktiğini belirterek taşınmazların satışı halinde bu hususların dikkate alınmasını talep etmiş; bir kısım davalılar da ortaklığın satış yoluyla giderilmesini istemişlerdir.
  Mahkemece, dava konusu taşınmazlar üzerindeki ortaklığın satış yoluyla giderilmesine karar verilmiştir.
  Hükmü, bir kısım davalılar vekili temyiz etmiştir.
  1- Mahkeme kararı ve dayandığı gerekçeler, yapılan yargılamaya, toplanan delillere ve dosya içeriğine uygun olduğu gibi özellikle satış bedeli üzerinden binde 11,38 oranındaki harcın paydaşlardan tapu kaydı ve mirasçılık belgesindeki payları oranında tahsil edileceğinin anlaşılmasına göre bir kısım davalılar vekilinin dava konusu 20, 103, 114, 165, 232, 280, 311, 511, 524, 532, 537, 541, 620 ve 725 parsel sayılı taşınmazlara yönelik temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.
  2- Bir kısım davalılar vekilinin dava konusu ve 666 parsel sayılı taşınmazlara yönelik temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;
  Paydaşlığın (ortaklığın) satış yoluyla giderilmesi halinde dava konusu
  sı halinde bu kimseyi muhdesat sahibi olarak davaya dahil etmek ve ona satış bedelinden pay vermek mümkün değildir.
  Somut olayda, dava konusu 666 parsel üzerindeki ağaçların davalı ...'e, 642 parsel üzerindeki yapıların ve ağaçların ise davalı ...'na ait olduğu hususunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır.
  Bu durumda mahkemece, gerekirse bilirkişilerden ek rapor alınmak suretiyle dava konusu 666 ve 642 parsel sayılı taşınmazların tespit edilen toplam değerlerinin ne kadarının arza ne kadarının muhdesata isabet ettiğinin yüzdelik oran kurularak açıkça belirlenmesi ve muhdesata isabet eden kısmın muhdesat sahibi paydaşa, geri kalan bedelin ise tapu kaydı ve mirasçılık belgesindeki payları oranında paydaşlara dağıtılması gerekirken bu husus göz ardı edilerek yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş, bu nedenle hükmün bozulması gerekmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda (1) no'lu bentte açıklanan açıklanan nedenlerle bir kısım davalılar vekilinin dava konusu 606, 20, 103, 114, 165, 232, 280, 311, 511, 524, 532, 537, 541, 620 ve 725 parsel sayılı taşınmazlara yönelik temyiz itirazlarının reddi ile bu taşınmazlar yönünden hükmün ONANMASINA, taşınmaz malın satış bedelinden payına düşecek paranın % 011,38 oranında hesaplanacak onama harcından peşin alınan 27,70 TL'nin mahsubu ile bakiyesinin temyiz edene yükletilmesine, (2) no'lu bentte açıklanan nedenlerle bir kısım davalılar vekilinin 666 ve 642 parsel sayılı taşınmazlara yönelik temyiz itirazlarının kabulü ile bu taşınmazlar yönünden hükmün BOZULMASINA, 09.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın