Yargıtay 14. Hukuk Dairesi 2015/18223 Esas 2017/8296 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 14. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/18223
Karar No: 2017/8296
Karar Tarihi: 09.11.2017


14. Hukuk Dairesi         2015/18223 E.  ,  2017/8296 K.

  "İçtihat Metni"


  Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 24.03.2015 gününde verilen dilekçe ile ortaklığın giderilmesi talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 02.11.2015 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:
  K A R A R
  Dava, paydaşlığın (ortaklığın) giderilmesi isteğine ilişkindir.
  Mahkemece, dava konusu taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmiştir.
  Hükmü, davalı Hazine vekili temyiz etmiştir.
  Harçlar Kanununun 13/j maddesi gereğince Hazine harçtan muaf olduğu halde harçla yükümlü tutulması ve satışın ne şekilde yapılacağının belirtilmemesi doğru değil ise de bu hususlar kararın bozulmasını ve yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden HUMK'nun 438/7. maddesi uyarınca hüküm sonucunun aşağıdaki şekilde düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hüküm sonucuna 2. bend olarak ‘’ satışın açık artırma sureti ile yapılmasına ‘’cümlesinin eklenmesine, hüküm sonucunun harçla ilgili kısmı olan 4. bendindeki "üzerinden" ibaresinden sonra gelmek üzere ‘’hazine haricindeki" ibaresinin eklenmek suretiyle düzeltilmesine, hükmün DÜZELTİLMİŞ ve değiştirilmiş bu şekli ile ONANMASINA, 09.11.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın