Yargıtay 14. Hukuk Dairesi 2015/5778 Esas 2017/8283 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 14. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/5778
Karar No: 2017/8283
Karar Tarihi: 09.11.2017


14. Hukuk Dairesi         2015/5778 E.  ,  2017/8283 K.

  "İçtihat Metni"  Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 09.01.2012 gününde verilen dilekçe ile tapu iptali ve tescil veya alacak talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; davalı ... yönünden tapu iptali ve tescil davasının kabulüne, diğer davalılar yönünden davanın reddine, alacak davasının davalılar Korkmaz ve ... yönünden kısmen kabulüne dair verilen 06.11.2014 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı ... tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:
  _ K A R A R _
  Yapılan yargılamaya, toplanan delillere ve dosya içeriğine göre, mahkeme kararı ve dayandığı gerekçeler usul ve yasaya uygun bulunduğundan yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edene yükletilmesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere,
  09.11.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın