Yargıtay 14. Hukuk Dairesi 2015/8082 Esas 2017/1084 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 14. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/8082
Karar No: 2017/1084
Karar Tarihi: 15.02.2017


14. Hukuk Dairesi         2015/8082 E.  ,  2017/1084 K.

  "İçtihat Metni"


  MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

  Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 21.10.2014 gününde verilen dilekçe ile ortaklığın giderilmesi talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 19.03.2015 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi bir kısım davalılar vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:
  K A R A R
  Dava, ortaklığın giderilmesi istemine ilişkindir.
  Davacı vekili, dava konusu 1038 ada, 5 parsel sayılı taşınmazdaki ortaklığın satış suretiyle giderilmesini talep etmiştir.
  Davalı ... dava konusu taşınmazdaki ortaklığın aynen taksim suretiyle, mümkün olmadığı taktirde satılarak ortaklığın giderilmesini talep etmiş, bir kısım davalılar, davanın reddini savumuşlardır.
  Mahkemece, davanın kabulü ile ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmiştir.
  Hükmü, bir kısım davalılar vekili temyiz etmiştir.
  Paydaşlığın (ortaklığın) giderilmesi davaları, paylı mülkiyet veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz mallarda paydaşlar (ortaklar) arasında mevcut birlikte mülkiyet ilişkisini sona erdirip ferdi mülkiyete geçmeyi sağlayan, iki taraflı, tarafları için benzer sonuçlar doğuran davalardır.
  Paydaşlığın giderilmesi davasını paydaşlardan biri veya birkaçı diğer paydaşlara karşı açar. HMK'nın 27. maddesi uyarınca davada bütün paydaşların yer alması zorunludur. Paydaşlardan veya ortaklardan birinin ölümü halinde alınacak mirasçılık belgesine göre mirasçılarının davaya katılmaları sağlandıktan sonra işin esasının incelenmesi gerekir.
  Somut olaya gelince; dava konusu taşınmazın kayıt maliki ölü ...'in mirasçılık belgesinde pay ve payda kısımlarının örtüşmediği anlaşılmaktadır.

  Yukarıda belirtildiği üzere anılan kayıt malikinin mirasçılık belgesindeki çelişkinin giderilerek alınacak mirasçılık belgesine göre hüküm kurulması gerektiği düşünülmeksizin yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş, bu nedenle kararın bozulması gerekmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair hususların şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin yatırılan harcın istek halinde yatıranlara iadesine, 15.02.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At