Yargıtay 14. Hukuk Dairesi 2015/8083 Esas 2017/1085 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 14. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/8083
Karar No: 2017/1085
Karar Tarihi: 15.02.2017


14. Hukuk Dairesi         2015/8083 E.  ,  2017/1085 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

  Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 11.12.2014 gününde verilen dilekçe ile ortaklığın giderilmesi talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 05.03.2015 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı ... tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:
  K A R A R
  Dava, ortaklığın giderilmesi istemine ilişkindir.
  Davacı vekili, dava konusu 1403 ada, 1 parsel sayılı taşınmazdaki 7 nolu, 15 nolu ve 16 nolu bağımsız bölümlerdeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesini talep etmiştir.
  Davalı ... vekili ortaklığın satış suretiyle giderilmesini talep etmiş, bir kısım davalılar ise duruşmada alınan beyanlarında davanın reddini savunmuştur.
  Mahkemece, davanın kabulü ile ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmiştir.
  Hükmü, davalı ... temyiz etmiştir.
  Paydaşlığın (ortaklığın) giderilmesi davaları, paylı mülkiyet veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz mallarda paydaşlar (ortaklar) arasında mevcut birlikte mülkiyet ilişkisini sona erdirip ferdi mülkiyete geçmeyi sağlayan, iki taraflı, tarafları için benzer sonuçlar doğuran davalardır.
  Paydaşlığın giderilmesi davasını paydaşlardan biri veya birkaçı diğer paydaşlara karşı açar. HMK'nın 27. maddesi uyarınca davada bütün paydaşların yer alması zorunludur. Paydaşlardan veya ortaklardan birinin ölümü halinde alınacak mirasçılık belgesine göre mirasçılarının davaya katılmaları sağlandıktan sonra işin esasının incelenmesi gerekir.
  Somut olaya gelince; dava konusu taşınmazların kayıt maliki ...'nun yargılama sırasında 29.11.2014 tarihinde vefat ettiği, mirasçılık belgesinin dosya içerisinde bulunmadığı anlaşıldığından adı geçen tapu kayıt malikinin mirasçılık belgesini dosyaya sunarak mirasçılarının davada yer almalarının sağlanması için davacı vekiline süre verilmesi gerekmektedir.
  O halde; kayıt maliklerinden davalı ...'nun mirasçılarının davada yer almaları sağlanarak savunma ve delilleri toplandıktan sonra işin esası hakkında bir karar verilmesi gerekirken, taraf teşkili tamamlanmaksızın ve 6100 sayılı HMK'nın 27. maddesi uyarınca hukuki dinlenme hakkı ihlal edilerek yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş, bu nedenle kararın bozulması gerekmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin yatırılan harcın istek halinde yatırana iadesine, 15.02.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At