Yargıtay 14. Hukuk Dairesi 2015/8363 Esas 2017/1082 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 14. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/8363
Karar No: 2017/1082
Karar Tarihi: 15.02.2017


14. Hukuk Dairesi         2015/8363 E.  ,  2017/1082 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

  Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 02.01.2014 gününde verilen dilekçe ile ortaklığın giderilmesi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 23.10.2014 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalılar vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

  K A R A R

  Dava, İİK'nun 121. maddesi uyarınca alınan yetki belgesine dayalı olarak alacaklı tarafından açılan ortaklığın giderilmesi istemine ilişkindir.
  Davacı vekili, davalılardan ...'ın davacıya olan borcundan dolayı ... İcra Müdürlüğünün 2012/11814 Esas sayılı dosyası ile takip başlatıldığını, borçlunun diğer davalılarla kayden paydaş olduğu ... ili, ... ilçesi, ... mahallesi, 221 parsel de kayıtlı, A blok, 4. kat, 18 nolu bağımsız bölümdeki borçlu adına kayıtlı hisseye alacak nedeniyle haciz konulduğunu ve İcra Mahkemesinden iş bu davayı açmak üzere yetki verildiğini ileri sürerek, dava konusu taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış yoluyla giderilmesine karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalılar vekili duruşmada dava konusu taşınmazın değerinin düşük belirlendiğini beyan etmiştir.
  Mahkemece, davanın kabulü ile ortaklığın satış yoluyla giderilmesine karar verilmiştir.
  Hükmü, davalılar vekili temyiz etmiştir.
  Borçlunun elbirliği halinde ortak olduğu taşınmazlarda, borçlu ortağın alacaklısı, icra mahkemesi hakiminden İİK'nun 121. maddesine göre alacağı yetki belgesine dayanarak borçlunun ortağı olduğu taşınmaz için ortaklığın giderilmesi davası açabilir.
  İcra mahkemesinden alınan yetkiye dayalı olarak açılan davalarda, kural olarak borçlu ortağın mülkiyet hakkının elbirliği mülkiyetine konu olması gerekir.
  Somut olaya gelince, dava konusu ... ili, ... ilçesi, ... mahallesi, 221 parsel de kayıtlı, A blok, 4. kat, 18 nolu bağımsız bölümün paylı mülkiyet hükümlerine tabi bir taşınmaz olup davalı borçlu ...'ın dava konusu taşınmazda 3/20 payının bulunduğu anlaşılmaktadır. Davalıya ait bu payın haczi ve satışı mümkün olduğundan davacının ortaklığın giderilmesi isteminde hukuki yarar bulunmamaktadır.
  Bu itibarla mahkemece, davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş, bu nedenle kararın bozulması gerekmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan harcın istek halinde yatıranlara iadesine, 15.02.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At