Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2014/17259 Esas 2017/6170 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 15. Ceza Dairesi
Esas No: 2014/17259
Karar No: 2017/6170
Karar Tarihi: 15.02.2017


15. Ceza Dairesi         2014/17259 E.  ,  2017/6170 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Sahtecilik, dolandırıcılık
  HÜKÜM : Sanık hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan TCK’nun 204/1. maddesi greğince mahkumiyet Dolandırıcılık suçundan; TCK’nun 158/1-f-son, 52/2. maddeleri gereğince mahkumiyet

  Resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından sanığın mahkumiyetine ilişkin hükümler,sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:
  Sanığın müşteki ...'dan 40.000 TL‘ye satın almış olduğu aracın bedeline karşılık 8.000 TL'yi nakit olarak, 17.000 TL'yi senet yaparak ve geri kalan kısmı için ise suça konu iki adet katılan ...'ya ait olan ancak daha önce çalınmış olan..... Bankasi......Şube Müdürlüğünde bulunan çek hesabına ait 30/06/2010 keşide tarihli, 7.500 TL meblağlı çek ile yine aynı hesaptan keşide edilmiş olan 10/06/2010 keşide tarihli 7.500 TL meblağlı çekleri verdiği, suça konu çeklerin..... Bankasına ibraz edilmesi üzerine çeklerin daha önceden çalınan çekler olduğunun anlaşıldığı, bu şekilde sanığın resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarını işlediği iddia edilen olayda;sanığın savunması, tanık ifadeleri, katılan beyanı, bilirkişi raporu ve dosya kapsamı gözetilerek; mahkemenin sanığın mahkumiyetine ilişkin kabulünde bir isabetsizlik görülmemektedir.
  5237 sayılı TCK'nın 53. maddesi uyarınca sanığın belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına karar verilmemiş ise de, bu hususun kasten işlenen suçtan dolayı hapis cezasının kanuni sonucu olması nedeniyle infaz aşamasında gözetilmesi mümkün olduğundan bozma nedeni yapılmamıştır.
  5237 sayılı TCK'nun 158. maddesinin 1. fıkrasının (e), (f), (i) ve (k) bentlerinde sayılan hallerde adli para cezasının tayininde tespit olunacak temel gün, suçtan elde olunan haksız menfaatin iki katından az olmayacak şekilde asgari ve bu miktara yükseltilerek belirlenecek gün sayısı üzerinden arttırma ve eksiltmeler yapıldıktan sonra ortaya çıkacak sonuç gün sayısı ile bir gün karşılığı aynı kanunun 52. maddesi uyarınca, 20-100 TL arasında takdir olunacak miktarın çarpılması neticesinde sonuç adli para cezasının belirlenmesi gerektiği gözetilmeksizin, yazılı şekilde önce 1.000 gün adli para cezası belirlenip, TCK'nın 52/2 maddesi uyarınca 20.000 TL adli para cezasına çevrilmesinden sonra haksız menfaat miktarının iki katına çıkarılarak ceza tayini sonuca etkili olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.
  Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre; sanığın yasaya aykırı karar verildiğine dair temyiz itirazlarının reddiyle, hükümlerin ONANMASINA, 15.02.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At