Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2014/6855 Esas 2015/4105 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 10.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 15. Hukuk Dairesi
Esas No: 2014/6855
Karar No: 2015/4105
Karar Tarihi: 10.07.2015


15. Hukuk Dairesi         2014/6855 E.  ,  2015/4105 K.

  "İçtihat Metni"

  Mahkemesi :Aksaray 2. Asliye Hukuk Hakimliği
  Tarihi :30.09.2014
  Numarası :2013/962-2014/1065

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

  - K A R A R -

  Dava, eser sözleşmesi uyarınca ödenmeyen fazla iş bedeliyle hakedişlerden yapılan haksız ceza kesintisinin tahsiline karar verilmesi istemiyle açılmış, davalı reddini savunmuş, mahkemece davanın ıslah olunan miktara göre kabulüne dair verilen karar, davalı vekilince temyiz edilmiştir.
  1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları reddedilmelidir.
  2-Taraflar arasında düzenlenen 26.11.2012 tarihli sözleşmenin 8. maddesinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi sözleşme ekleri arasında sayılmıştır. Bu şartnamenin 39. maddesinin yüklenicinin ara hakedişleri itirazı olduğu takdirde hakedişi "idareye verilen... tarihli dilekçemde" yazılı ihtirazi kayıtla imzalaması ve idareye verdiği dilekçenin bir örneğini de hakediş raporuna eklemesi, dilekçesinde karşı görüşlerinin ve dayandığı gerekçelerinin açıklanması gerekir. Aksi takdirde hakedişi olduğu gibi kabul etmiş sayılır. Eldeki davada düzenlenen 29.04.2013 tarihli 2 nolu hakediş raporunda 20.693,40 TL, 06.08.2013 tarihli 3 nolu hakediş raporunda da 12.950,43 TL gecikme cezası kesintisi yapıldığı halde davacının yukarıda söz edilen şartname hükmüne uygun biçimde itiraz etmediği anlaşıldığından hakedişteki ceza kesintileri yüklenici bakımından kesinleşmiştir. Sözleşme eki şartname hükümleri HUMK'nın 287, HMK'nın 189. maddeleri uyarınca delil sözleşmesi niteliğinde olup tarafları bağlayacağı gibi ileri sürülmese dahi mahkemece re'sen dikkate alınması gerekir. Bu nedenle davacının cezai şarta ilişkin istemin tümünün reddine karar verilmesi gerekirken, bu husus üzerinde durulmadan davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olmuş, kararın bu nedenle bozulması uygun bulunmuştur.
  SONUÇ: Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davalının sair temyiz itirazlarının reddine, 2. bent uyarınca kabulü ile hükmün temyiz eden davalı yararına BOZULMASINA, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 10.07.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın