Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2015/1097 Esas 2015/4108 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 10.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 15. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/1097
Karar No: 2015/4108
Karar Tarihi: 10.07.2015


15. Hukuk Dairesi         2015/1097 E.  ,  2015/4108 K.

  "İçtihat Metni"

  Mahkemesi :Burhaniye Asliye Hukuk Hakimliği
  Tarihi :22.11.2012
  Numarası :2012/318-564

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkik davalı ve birleşen davada davacı vekili tarafından istenmiş ise de davetiye masrafı bulunmadığından duruşma isteğinin reddiyle incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış, eksiklik nedeniyle mahalline iade edilen dosya ikmâl edilerek gelmiş olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:
  - K A R A R -

  Asıl davada sözleşme dışı yapılan fazla imalât bedeliyle kontrol mühendisi, harita mühendisi ve betonarme proje avansı bedelinin, haksız fesihten doğan kâr kaybının tahsili istenmiş, davalı reddini savunmuş, birleşen davasında, eksik ve ayıplı iş bedeli ile sözleşme bedelinden fazla ödemenin istirdadını, ayrıca gecikmeden kaynaklanan kira kaybının tahsiline karar verilmesini istemiştir. Mahkemece asıl davanın kısmen kabulüne, birleşen davanın reddine karar verilmiş, karar, davalı ve birleşen davada davacı vekilince temyiz edilmiştir.
  1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı ve birleşen davada davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
  2-Asıl davada sözleşme bedelinden kalan alacak istemi bulunmayıp, sözleşme dışında kalan fazla imalât bedeli karşılığı 27.756,00 TL'nin tahsiline karar verilmesi istenilmiştir. Mahkemece yaptırılan bilirkişi incelemesinde davacının sözleşme dışı yaptığı imalât tutarı 14.387,41 TL hesaplanmış, buna ayrıca sözleşme uyarınca yapılan imalâtlar da ilave edilerek toplam alacaktan ödemelerin mahsubuyla kalan miktar bulunmuş, bu miktar hüküm altına alınmıştır. Davacının sözleşme bedelinden istemi olmadığı halde talep aşılarak sözleşme bedeli alacağını da kapsar biçimde hüküm kurulması doğru olmamıştır. Öte yandan birleşen davada iş sahibinin, ilave işler için gereken süre sözleşme süresine eklendiğinde işin 25.12.2007 tarihine kadar tamamlanması gerektiği anlaşıldığından bu tarihten önce 23.11.2007'de sözleşmeyi feshetmek de haksız olduğu kabul edilerek eksik iş bedeli ve kira kaybı isteminin bu nedenle reddi, sözleşme bedelinden fazla ödemesi olmadığı anlaşıldığından, buna ilişkin istemin de reddi doğru ise de bilirkişilerce 5.000,00 TL tutarında ayıplı imalât saptandığına göre taleple bağlı kalınarak 3.000,00 TL ayıp bedeli isteminin birleşen davada hüküm altına alınması gerekirken tümüyle reddine karar verilmesi doğru olmamıştır.
  Yapılması gereken iş; asıl davada 14.387,41 TL fazla iş, işin yapılması sırasında M.. İ..'e ödenen 200,00 TL, H.U..'a ödenen 1.000,00 TL ve S.. A..'a ödenen 500,00 TL de ilave edilmek suretiyle toplam 16.087,00 TL'yi hüküm altına almak, birleşen davada ise 3.000,00 TL ayıp bedelinin kabulüne karar vermekten ibarettir.
  Karar açıklanan nedenlerle bozulmalıdır.
  SONUÇ: Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davalı-birleşen dosya davacısının sair temyiz itirazlarının reddine, 2. bent uyarınca hükmün davalı-birleşen dosya davacısı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalı ve birleşen davada davacısına geri verilmesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 10.07.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın