Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2015/473 Esas 2015/4078 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 15. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/473
Karar No: 2015/4078
Karar Tarihi: 09.07.2015


15. Hukuk Dairesi         2015/473 E.  ,  2015/4078 K.

  "İçtihat Metni"

  Davacı D.. Telekominikasyon İ...İş Makinaları O.. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile davalı D..İ..D..Tekstil Gıda Tic. Ltd. Şti. arasındaki davadan dolayı Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesince verilen 02.06.2014 gün ve 2013/662-2014/356 sayılı hükmü onayan Dairemizin 18.11.2014 gün ve 2014/6213-2014/6648 sayılı ilamı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

  - K A R A R -

  Uyuşmazlık, eser sözleşmesi ilişkisinden kaynaklanmaktadır. Davada 24.01.2005 tarihli sözleşmeden kaynaklanan bakiye iş bedeli alacağının tahsili istemiyle girişilen ilâmsız icra takibine davalı borçlu tarafından yapılan itirazın iptâli ile takibin devamı ve %20'den aşağı olmamak üzere icra inkâr tazminatının tahsili istenmiş, davalı süresi içinde verdiği cevap dilekçesiyle zamanaşımı def'inde bulunmuş, mahkemece iş bedeline ilişkin faturaların düzenlendiği ve feshin ileri sürüldüğü 2005 yılı ile icra takibinin yapıldığı 2013 yılı arasında 818 sayılı BK'nın 126/IV. maddesinde öngörülen 5 yıllık zamanaşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle davalının zamanaşımı def''i yerinde görülerek dava zamanaşımından reddedilmiş, davacı vekilinin temyizi üzerine karar Dairemizin 18.11.2014 tarih, 2014/6213 Esas, 2014/6648 Karar sayılı ilâmı ile onanmış, onama ilâmına karşı davacı vekili tarafından karar düzeltme yoluna başvurulmuştur.
  Davacının karar düzeltme istemi üzerine yeniden yapılan incelemede; yanlar arasında Denizli-Kütahya-Uşak Global Telekomünikasyon ihalesi işiyle ilgili olarak 24.01.2005 tarihli sözleşme imzalandığı, bu sözleşme uyarınca 10.03.2005-27.10.2005 tarihleri arasında 22 adet fatura düzenlendiği, faturalardan kaynaklanan alacağın 72.932,57 TL'lik kısmının davacı yüklenici tarafından 18.11.2005 tarihli temlikname ile dava dışı N.. S.. D..'a temlik edildiği, temlik alan N...S....D...'ın temliknameye dayanarak 24.04.2006 tarihinde Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2006/2005 Esas sayılı dosyası ile davalı şirket hakkında alacak davası açtığı, sözleşmede temlik yasağı olması nedeniyle taraflar arasında 20.03.2007 tarihli "temlik iadesine dair temlikname" başlıklı protokol düzenlenerek temlik konusu alacağın tekrar davacıya döndüğü, protokol tarihinden sonra davanın davacı şirket tarafından takip edildiği, yapılan yargılama sonunda davanın sıfat yokluğundan reddedildiği, davacının temyizi üzerine Dairemizin 10.07.2012 tarih ve 2011/3955 Esas, 2012/5250 Karar sayılı ilâmı ile kararın onandığı, davacının karar düzeltme talebinin de Dairemizin 25.03.2013 tarih, 2012/6817 Esas, 2013/2030 Karar sayılı ilâmıyla reddedildiği, kararın kesinleştiği 20.03.2013 tarihinden itibaren 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 137. maddesinde öngörülen 60 günlük ek süre içinde 15.05.2013 tarihinde davacının davalı hakkında dava konusu alacakla ilgili olarak Ankara 15. İcra Müdürlüğü'nün 2013/7182 Esas sayılı dosyası ile icra takibine geçtiği, itiraz üzerine takibin durduğu, 09.10.2013 tarihinde eldeki itirazın iptâli davasının açıldığı anlaşılmıştır.
  Temlik alan tarafından açılan ve davacı tarafından sürdürülen alacak davası sıfat yokluğundan reddedildiğinden ve red gerekçesine göre eldeki itirazın iptâli davasına konu olan icra takibi BK'nın 137. maddesinde öngörülen 60 günlük ek süre içinde yapılmış bulunduğundan davacı vekilinin karar düzeltme talebi yerinde görülerek Dairemizin onama ilâmı kaldırılmış, mahkemece davalının zamanaşımı def'inin reddedilerek işin esası incelenmek, taraf delilleri toplanarak ve değerlendirilerek ulaşılacak sonuca göre karar verilmek üzere kararın bozulması gerekmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin karar düzeltme talebinin kabulüyle Dairemizin 18.11.2014 tarih, 2014/6213 Esas, 2014/6648 Karar sayılı onama ilâmının kaldırılmasına, yerel mahkeme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, ödediği temyiz ve karar düzeltme peşin harçlarının istek halinde karar düzeltme isteyen davacıya geri verilmesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 09.07.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın