Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2015/991 Esas 2015/4096 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 10.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 15. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/991
Karar No: 2015/4096
Karar Tarihi: 10.07.2015


15. Hukuk Dairesi         2015/991 E.  ,  2015/4096 K.

  "İçtihat Metni"

  Davacı P... Teks. Ltd. Şti. ile davalı M.. B.. arasındaki davadan dolayı Ankara 9. Asliye Hukuk Hakimliğince verilen 25.12.2014 gün ve 2012/302-2014/672 sayılı hükmün Yargıtayca incelenmesi taraf vekillerince istenilmekle dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

  - K A R A R -

  Davada, eser sözleşmesi uyarınca davalının kusuruyla KDV'nin geç ödenmesinden doğan faiz alacağının davalıdan tahsili talep edilmiş, mahkemenin ıslah olunan değere göre davanın kabulüne ilişkin 10.06.2008 tarihli kararı, taraf vekillerinin temyizi üzerine, davacının tüm temyiz itirazları reddedilerek kesinleşen ilâmla faiz istenemeyeceği sabit olduğundan davanın reddine karar verilmesi gerektiğinden bahisle bozulmuş, mahkemece bozmaya uyularak 10.06.2010 tarihli kararla davanın reddine karar verilmiş, bu karar 07.03.2011 tarihinde Dairemizce onanmıştır. Bu defa davacının karar düzeltme istemi ile yanılgıya düşülerek red kararı verildiği gerekçesiyle onama kararı kaldırılmak suretiyle karar bozulmuş, bozmaya uyularak, davanın kısmen kabulüne dair verilen karar taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
  1086 sayılı HUMK'nın 429. maddesine 17.04.2013 gün ve 6460 sayılı Kanunla eklenen fıkrada “davanın esastan reddi veya kabulünü içeren bozmaya uyularak tesis olunan kararın önceki bozmayı ortadan kaldıracak şekilde yeniden bozulması üzerine alt mahkemece verilen kararın temyiz incelemesi her halde Yargıtay Hukuk Genel Kurulunca Yapılır” denilmekle dosyanın temyiz incelemesini yapmak görevi Dairemize ait olmayıp Yargıtay Yüksek Hukuk Genel Kurulu'na ait olduğundan, dosyanın temyiz incelemesini yapmak üzere gönderilmesi gerekmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle dosyanın Yargıtay Yüksek Hukuk Genel Kurulu'na GÖNDERİLMESİNE, 10.07.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın