Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2016/4972 Esas 2017/604 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 15. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/4972
Karar No: 2017/604
Karar Tarihi: 15.02.2017


15. Hukuk Dairesi         2016/4972 E.  ,  2017/604 K.

  "İçtihat Metni"


  Mahkemesi :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

  - K A R A R -

  Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak talebine ilişkin olup mahkemece taraflar arasındaki ilişkide yabancılık unsuru bulunduğu yabancı uyruklu davalı şirketin yerleşim yerinin ...... olduğu ve davaya davalının yerleşim yeri olan ...... mahkemelerinde bakılması gerektiğinden, yetki itirazının kabulü ile MÖHUK 27. maddesi gereğince dava dilekçesinin mahkemenin yetkisizliği nedeni ile reddine dair verilen karar, davacı tarafından temyiz edilmiştir.
  Davacı davasında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun .... maddesi hükümlerine dayanılarak pazarlık usulü ihale yöntemi ile davalı şirkete ... adet süper iletken kuantum girişim cihazlı titreşimli örnek magnometresi sisteminin satış ve montajı için teklifte bulunulduğunu, sistemin ihalenin alımını müteakip ... ay içinde ve -tak fişe, çalıştır- suretiyle üniversiteye teslim olunacağının teklif edildiğini, teklifte sistemin ...’ya gelmesinden sonra ... gün içinde kurulacağının taahhüt olunduğunu, söz konusu sistemin kurulumun gerçekleştirmesi için davalı şirket tarafından mühendis görevlendirildiğini, 07.....2012 tarihinden itibaren kurulum çalışması yapıldığını, ancak sistemin kurulumunun yapılamadığını, ayrıca sistemin teknik şartnameye uygun olmadığını, eksik ve kusurlarının olduğunun tespit edildiğini, bu nedenle zarara uğradıklarını belirterek 225.000,00 TL zararın oluştuğu tarihlerden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davalı şirketten tahsili talep etmiştir.
  Davalı savunmasında ikametgahlarının ......-İngiltere olduğunun taraflar arasında tartışmasız olduğunu, dava dilekçesinin ......’daki adreslerine tebliğ edildiğini, HMK'nın .... maddesinin amir hükmüne göre davanın davalının ikametgahı adresinde açılması gerektiğini, taraflar arasında imzalanan bir sözleşme olmadığını, sözleşme olmadığı için “sözleşmenin ifa yeri mahkemesi” de bulunmadığını, bildirerek dava şartı yokluğu nedeniyle davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
  Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak talebine ilişkindir. 5718 sayılı MÖHUK'nın milletlerarası yetki başlıklı 40. maddesi "Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisini, iç hukukun yer itibariyle yetki kuralları tayin eder." hükmünü içermekte olup, 6100
  .

  sayılı HMK'nın genel yetkili mahkeme başlıklı .... maddesi, "Genel yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir." şeklindeki düzenlemeyi içermektedir. Yine 6100 sayılı HMK'nın sözleşmeden doğan davalarda yetki başlıklı .... maddesine göre, sözleşmeden doğan davalar sözleşmenin ifa edileceği yer mahkemesinde de açılabilecektir. Somut olayda davalının yabancı uyruklu olduğundan uyuşmazlığın yabancı unsur içerdiği de kuşkusuzdur. Ancak davalının yetki itirazının yukarıda anılan yasal düzenlemeler çerçevesinde ele alınması gerekmektedir. Bu sebeple sözleşmeye dayalı olarak HMK'nın .... maddesi uyarınca sözleşmenin ifa yeri mahkemesinde de dava açılabileceğinden ve esasen ifa yerinin de ... Gölbaşı olması nedeniyle yabancı uyruklu davalının yetki itirazının reddi ile işin esasına girilmesi gerekirken, olaya uygun düşmeyen MÖHUK 27. maddesi hükmüne göre dava dilekçesinin mahkemenin yetkisizliği nedeni ile reddine karar verilmesi doğru olmamış, davacı yararına bozulması gerekmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle kararın temyiz eden davacı yararına BOZULMASINA, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere ....02.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At