Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2016/6293 Esas 2017/619 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 15. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/6293
Karar No: 2017/619
Karar Tarihi: 15.02.2017


15. Hukuk Dairesi         2016/6293 E.  ,  2017/619 K.

  "İçtihat Metni"  Mahkemesi :Asliye Hukuk Mahkemesi


  Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış, eksiklik nedeniyle mahalline iade edilen dosya ikmâl edilerek gelmiş olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

  - K A R A R -

  Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan iş bedeli alacağının tahsili istemiyle açılmış, mahkemece davanın kabulüne dair verilen hüküm, davalı işsahibi vekilince temyiz edilmiştir.
  Dava, adi ortaklığı teşkil eden ortaklar tarafından açılmıştır. Davacı vekili müvekkili ortak girişim şirketi kurarak ...'na ait .... İlçesi 300 kişilik öğrenci yurdu inşaatı işini üstlendiğini, ihale sözleşmesinde zemin etüdünün yanlış hesaplandığını, bu nedenle müvekkilinin üstlendiği iş yükü ve zaman kaybının arttığını, şartnameye aykırı zemin etüdünden dolayı mağdur olduklarını ileri sürerek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla ....000,00 TL'nin davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.
  Davalı davanın reddine karar verilmesini dilemiştir.
  Mahkemece, alınan ........2014 tarihli bilirkişi raporu doğrultusunda farklı klas tespitinden dolayı oluşan alacak tutarının 336.668,03 TL olduğunun belirlendiğini, ayrıca 174.469,06 TL de malzeme nakliyesi için oluştuğunu kabul ederek 511.137,09 TL üzerinden davanın kabulüne karar verilmiştir.
  Taraflar arasında 09.06.2011 tarihinde imzalanan sözleşmenin ............ maddesinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ) sözleşmenin eki olarak kabul edilmiştir. Sözleşmenin eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 39. maddesinde yüklenicinin geçici hakedişlere itirazı olduğu takdirde, karşı görüşlerinin neler olduğunu ve dayandığı gerekçeleri, idareye vereceği ve bir örneğini de hakediş raporuna ekleyeceği dilekçesinde açıklaması ve hakediş raporunu


  “idareye verilen ...tarihli dilekçemde yazılı ihtirâzi kayıtla” cümlesini yazarak imzalaması gereklidir. Eğer yüklenicinin, hakediş raporunun imzalanmasından sonra tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar, yetkililer tarafından hakediş raporunda yapılabilecek düzeltmelere bir itirazı olursa hakedişin kendisine ödendiği tarihten başlamak üzere en çok on gün içinde bu itirazını dilekçe ile idareye bildirmek zorunda olduğu, bu şekilde itiraz edilmediği takdirde hakedişi olduğu gibi kabul etmiş sayılacağı düzenlemesine yer verilmiştir. Yine kesin hakediş raporu ve hesap kesilmesine ilişkin 40. madde hükmünce, yüklenicinin itirazı olduğu takdirde itirazlarını 39. maddedeki usuller çerçevesinde dilekçe ile idareye bildirmesi gerekir. Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 39. ve 40. maddelerindeki bu düzenlemeler 6100 sayılı Hukuk Muhakemesi Kanunu'nun 193. maddesi (1086 sayılı HUMK 287.maddesi) uyarınca delil sözleşmesi niteliğinde olup mahkemece re'sen gözetilmelidir. Yüklenici hakediş raporuna yukarıda belirtilen şekilde itirazlarını bildirmediğinden hakedişi olduğu gibi kabul etmiş sayılmalıdır. Bu durumda davanın reddi gerekirken kabulü doğru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuştur.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan hükmün BOZULMASINA, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren ... gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine ....02.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At