Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2016/6325 Esas 2017/618 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 15. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/6325
Karar No: 2017/618
Karar Tarihi: 15.02.2017


15. Hukuk Dairesi         2016/6325 E.  ,  2017/618 K.

  "İçtihat Metni"


  Mahkemesi :Tüketici Mahkemesi


  Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalılar vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış, eksiklik nedeniyle mahalline iade edilen dosya ikmal edilerek gelmiş olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

  - K A R A R -

  Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan zararların tazmini istemine ilişkin olup mahkemece HMK'nın 114/c maddesi gereğince mahkemenin görevsizliğine, görevli mahkemenin ... ... Asliye Ticaret Mahkemesi olduğuna, görev uyuşmazlığı nedeniyle dosyanın resen ... .... Hukuk Dairesi Başkanlığı'na gönderilmesine dair verilen karar davalılar vekilince temyiz edilmiştir.
  ...-Davalılar vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
  ...-Davacı vekilinin beyanları, davalılar vekilinin esasa ilişkin cevaplarının .... maddesindeki savunmaları ve davacı tanığı ...'nin ifadelerinden sözleşme konusu dairelerin davacının şahsi kullanım ihtiyacı için değil, kiraya verip gelir elde etme amaçlı olarak kullanılacakları anlaşılmaktadır. Bu nedenle de tüketici mahkemesince, “davacının tasarruf yapmak ve geleceğini garanti altına almak amacıyla yaptığı işlemin tüketici işlemi sayılmayacağı ... kullanım amacı dışında tasarruf etme ve gelir amacıyla birden fazla daireyi satın aldığı ve bu daireler üzerinde tadilat işlemleri yapılması konusunda davalılar ile anlaştığı tanık beyanları ile sabit olduğundan, davacının tüketici sıfatına haiz olmadığı, dava konusu işlemin tüketici işlemi olmadığı anlaşıldığından” gerekçesiyle 6502 sayılı Kanun'un .../K ve L maddeleri gereğince tarafların tüketici sıfatına haiz olmadığı, gerekçesiyle görevsizlik kararı vermesi doğrudur.
  Bununla birlikte eser sözleşmesinden kaynaklanan davalar mutlak ticari davalardan olmadığından ticaret mahkemelerinde görülebilmeleri için davanın her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili olması gerekir. Davalıların tacir olduğu düşünülebilirse de dosya kapsamından davacının tacir olmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda görevli mahkeme ... ... Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu halde ilk görevsizlik kararını veren ... ... Asliye Ticaret Mahkemelerine görevsizlik kararı verilmesi hatalı olduğu gibi kabule göre de 6100 sayılı HMK’nın .../...-c maddesi uyarınca yargı yeri belirlenebilmesi


  (merci tayini) için iki mahkemenin de görevsizlik kararı vermesi ve bu kararların kanun yoluna başvurulmaksızın kesinleşmesi gerekli olduğu halde kesinleşme beklenmeksizin dosyanın resen ... .... Hukuk Dairesi Başkanlığı'na gönderilmesine karar verilmesi de hatalı olmuştur. Kararın bu nedenlerle bozulması gerekirse de bu hususlar yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün 6100 sayılı HMK'nın geçici .... madde yollamasıyla uygulanması gereken mülga 1086 sayılı HUMK 438/son maddesi uyarınca düzeltilerek onanması uygun bulunmuştur.
  SONUÇ: Yukarıda .... bentte açıklanan nedenlerle davalıların sair temyiz itirazlarının reddine, .... bentte açıklanan nedenlerle davalıların temyiz itirazının kabulü ile hükmün .... bendinde yer alan “Asliye Ticaret Mahkemesi” ibaresinin çıkarılarak, yerine “Asliye Hukuk Mahkemesi” ibaresinin, .... fıkrasındaki “Görev uyuşmazlığı nedeniyle dosyanın resen ... .... Hukuk Dairesi başkanlığına gönderilmesine,” ibaresinin çıkarılarak, yerine “Kararın süresi içinde kanun yoluna başvurulmayarak kesinleşmesi halinde kesinleştiği tarihten; kanun yoluna başvurulması halinde bu başvurunun reddi kararının tebliği tarihinden itibaren iki hafta içinde taraflardan birinin talep etmesi halinde dosyanın görevli olan ... ... Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine,” ibaresinin yazılmasına, kararın bu şekli ile DÜZELTİLEREK ONANMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalılara geri verilmesine, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere ....02.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At