Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2018/3714 Esas 2019/3031 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 27.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 15. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/3714
Karar No: 2019/3031
Karar Tarihi: 27.06.2019


15. Hukuk Dairesi 2018/3714 E. , 2019/3031 K.

  "İçtihat Metni"

  Davacı F.. O.. ile davalı ... Tur. ve Tanıtma Eğitim ve Sağlık Vakfı arasındaki davadan dolayı...3. Asliye Hukuk Hakimliğince verilen 22.10.2015 gün ve 2013/206-2015/1121 sayılı hükmü duruşmalı olarak bozan 23. Hukuk Dairesi'nin 07.02.2018 gün ve 2016/520-2018/281 sayılı ilamı aleyhinde davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

  - K A R A R -

  Dava kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan tapu iptâl tescil talebine ilişkin olup, mahkemece davanın reddine dair verilen kararın davacı tarafından temyizi üzerine Yargıtay 23. Hukuk Dairesi tarafından verilen 07.02.2018 tarihli 2016/520 Esas, 2018/281 Karar sayılı bozma ilamına karşı davalı tarafından karar düzeltme talebinde bulunulmuştur.
  Karar düzeltme talebinin kural olarak temyiz incelemesini yapan Yargıtay Hukuk Dairesince incelenmesi gerekmekte ise de; Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nun 09.02.2018 gün 2018/1 sayılı işbölümü kararı ile arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesinden kaynaklanan ve 01.07.2016 tarihinden sonra temyiz ya da karar düzeltme talepli olarak Yargıtay'a gelen dosyalardaki temyiz ya da karar düzeltme taleplerini incelemek görevi Yargıtay 15. Hukuk Dairesi'ne verildiğinden karar düzeltme talebi Dairemizce incelenmiştir.

  Davacı davasında kendisine ait olan 756 parsel sayılı taşınmaz üzerine kat karşılığı inşaat yapılması için dava dışı SS Orhan Konut Yapı kooperatifi ile aralarında 16.10.1996 tarihli kat karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlendiğini ve taşınmazın tapusunun dava dışı kooperatife devir edildiğini, sözleşme gereği kooperatif tarafından yapılan yazlık binalarda 24 adet bağımsız bölümün kendisi adına tescil edildiğini, sözleşme yapılırken 4 adet yazlık binanın dava dışı ... Belediyesi'ne bırakılacağının kabul edildiğini, ancak sözleşme gereğince yapıların iskân ruhsatının alınma aşamasında tüm yükümlülüklerin yerine getirilmiş olmasına rağmen Belediye Başkanı tarafından 4 adet bağımsız bölümün davalı vakfa devrinin yapılmasının istendiğini, bu husus yerine getirildiğinde yapı kullanma izin belgesi düzenleneceğini belirtiğinden yapı kullanma izin belgesinin alınamadığını ve inşaatın bitirilemediğini, bu nedenle taşınmazlar üzerinde tasarruf hakkını kullanamadığını 17.03.2008 tarihli sözleşme ile adına kayıtlı 4 adet bağımsız bölüm binanın belediye başkanının talebi üzerine yapı kullanma izin belgesi alınması için davalıya devredilmesini kabul etmek zorunda kaldığını belirterek baskı altında tapu devri yaptığı 39-40-41-42 nolu bağımsız bölümlerin davalı adına olan tapu kayıtlarının iptâli ile adına tesciline karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalı savunmasında dava dışı ... Belediye Başkanı ve Örvak Başkanının hiçbir şekilde davacıya ve ilgili kooperatife iddia edilen şekilde usule aykırı hak sağlamadığını, davacının kendi iradesi ile kooperatifin bağış taahhüdünde bulunduğu 4 adet bağımsız bölümü bağışladığını, Vakıf veya Belediyenin bu yönde hiçbir telkin veya baskısının söz konusu olmadığını, dava dışı kooperatifin inşaatları bitirdiğini ve ruhsatlarını aldığını açıklayarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkemece dava dışı kooperatif ile davacı arasındaki kat karşılığı sözleşmesinin 16.10.1996 tarihinde yapıldığı, daha sonra bu sözleşmenin feshedilerek bunun yerine geçen sözleşmenin 10.05.2006 tarihinde yapıldığı, dava dışı kooperatif ile davacı arasında ek sözleşmenin 17.03.2008 tarihinde yapıldığı, davacı tarafından dava konusu 4 adet konutun tapularının davalı vakıfa 18.03.2008 tarihinde yapıldığı, 60 adet konutun yapı kullanım izin belgelerinin alındığı, 09.06.1995 tarih ve 35 sayılı Meclis kararı ile onanan tadilat planından önce, 756 nolu parselin turizm tesis alanı dahilinde olan alan içine otel, motel, apart otel vs. yapılabilecek iken 28.03.1996 tarihli ve 5 nolu Belediye Meclis kararı ile konut alanı olarak revizyon planı yapılmak suretiyle bu revizyon yapılmadan önce 756 nolu parselde sadece 16 adet konut yapılabilir iken parselin tamamında tapuları üyeler adına tahsis edilebilecek 60 adet konut yapılabilir hale geldiği, bu şekilde taşınmazdaki konut sayısının artmasının sağlandığı, bu durumun da davacının lehine bir durum olduğu, dolayısıyla 24 adet binanın yapı ruhsatlarının 26.01.2007 tarihinde alındığı, dava konusu devir işleminin ise 18.03.2008 tarihinde yapıldığı, dolayısıyla dava konusu devir işlemlerinde davalı tarafından yapılan herhangi bir zorlama veya tehdit unsurunun bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
  Dosya kapsamına göre dava dışı SS Orhan Konut Yapı Kooperatifi ile davacı arasında 16.10.1996 tarihli kat karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlendiği, bu sözleşmede davacıya ait olacağı kabul edilen dava konusu 39-40-41-42 nolu bağımsız bölümlerin davacı tarafından dava dışı ... Belediye'sine verileceğinin davacı tarafından kabul edildiği, daha sonra bu sözleşmenin feshedilerek yine aynı taraflar arasında 10.05.2006 tarihli sözleşmenin düzenlendiği, bu sözleşmede 39-40-41-42 nolu bağımsız bölümlerin dava dışı belediyeye devri ile ilgili hükmün aynen korunduğu, 17.03.2008 tarihli ek sözleşmede de dava konusu 4 bağımsız bölümün tapusunun dava dışı ... Belediye Başkanı'nın isteği ile davalı vakfa devredileceğinin kabul edilip 18.03.2008 tarihinde tapu devrinin yapıldığı anlaşılmaktadır. Yine dosya kapsamına göre davacıya ait 756 nolu parsele ilk sözleşmenin yapıldığı 16.10.1996 tarihinde sadece 16 konut yapılabilecek iken 28.03.1996 tarih ve 5 nolu meclis kararı ile 60 konutun yapılabilir hale geldiği buna göre tüm konutların yapılarak yapı kullanma izin belgelerinin alındığı görülmektedir. Dosya içerisinde bulunan ...1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 30.10.2006 tarihli 2005/29 Esas, 2006/386 Karar sayılı ilamına göre sözleşme tarihlerinde ... Belediye Başkanı olup aynı zamanda davalı vakfın başkanı olarak görev yapan Kazım Turan'ın davacı iddialarıyla ilgili olarak görevi kötüye kullanma suçu ile yargılandığı, yargılama sırasında eldeki dosyanın davacısı olan müşteki F.. O..’ın şikayetinden vazgeçtiği ve yargılama sonucunda zamanaşımı nedeniyle davanın ortadan kaldırılmasına karar verildiği anlaşılmaktadır.
  Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde davacıya ait taşınmazda 16 bağımsız bölüm yapılabilecek iken dava dışı SS Orhan Konut Yapı Kooperatifi ile aralarında 16.10.1996
  Okundu.
  tarihli kat karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlendiği bu sözleşmede dava konusu bağımsız bölümlerin tapularının dava dışı belediyeye devredileceğini davacının kabul ederek sözleşmeyi imzaladığı, bu sözleşmenin feshinden sonra düzenlenen yeni sözleşme ve ek sözleşmede de aynı hükmün korunduğu, davacıya ait arsada sadece 16 bağımsız bölüm yapılabilecek iken 28.03.1996 tarih ve 5 nolu meclis kararı ile 60 konutun yapılabilir hale geldiği bundan davacının da yararlanarak daha fazla bağımsız bölüme hak kazandığı, yine ceza davasında davacının belediye başkanı hakkındaki şikayetinden vazgeçtiği sonuçta iradesinin fesada uğradığını ispat edemediği anlaşıldığından mahkemece davanın reddine karar verilmesi doğru olup, kararın onanması gerekirken hata sonucu bozulmasına karar verildiği anlaşıldığından davalının karar düzeltme talebinin kabulü ile Yargıtay 23. Hukuk Dairesi tarafından verilen 07.02.2018 tarihli 2016/520 Esas, 2018/281 Karar sayılı bozma ilamının kaldırılarak kararın onanması gerekmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı ... Tur. ve Tanıtma Eğitim ve Sağlık Vakfı'nın karar düzeltme talebinin kabulü ile Yargıtay 23. Hukuk Dairesi tarafından verilen 07.02.2018 tarihli 2016/520 Esas, 2018/281 Karar sayılı bozma ilamının kaldırılarak mahkeme kararının ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 15,20 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, ödediği karar düzeltme peşin harcının istek halinde karar düzeltme isteyen davalıya geri verilmesine, 27.06.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At