Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2018/4078 Esas 2019/3105 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 02.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 15. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/4078
Karar No: 2019/3105
Karar Tarihi: 02.07.2019


15. Hukuk Dairesi 2018/4078 E. , 2019/3105 K.

  "İçtihat Metni"

  Mahkemesi :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davalı .... İnş. Taah. Tic. Tur. ve Müşavirlik A.Ş. vekili tarafından istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davacı vekili Avukat ... ile davalı ... İnş. Taah. Tic. Tur. ve Müşavirlik A.Ş. vekili Avukat ... geldi. Diğer davalı vekili gelmedi. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan davacı ile davalı ... İnş. Taah. Tic. Tur. ve Müşavirlik A.Ş. avukatları dinlendikten sonra vaktin darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması başka güne bırakılmıştı. Bu kere dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği konuşulup düşünüldü:
  - K A R A R -
  Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan bakiye ve ilave iş bedelinin tahsili istemine ilişkin olup, mahkemece bozmaya uyularak davanın kısmen kabulüne dair verilen hüküm, davacı ve davalı ... İnş. Taah. Tic. Tur. Müş. A.Ş. vekilince temyiz olunmuştur.
  1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacı vekilinin davalı ... Yapı İnş. Müş. A.Ş.’ye yönelik temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.
  2-Davalı ... İnş. Taah. Tic. Tur. Müş. A.Ş.’nin temyiz itirazlarına gelince; Davacı, inşaat kalfası olduğunu, davalılardan ... İnş. Taah. Tic. Tur. Müş. A.Ş. ile Akbatı Konutları İnşaatı ve Residence binasının seramik işleri dahil olmak üzere tüm dekorasyon işlerinin götürü bedel üzerinden yapılması amacıyla piyasa rayiç değeri üzerinden yazılı sözleşme akdettiklerini, ancak sözleşmenin kaybedildiğini, davalı ... İnş. Taah. Tic. Tur. Müş. A.Ş.’nin diğer davalı ... Yapı İnş. Müş. A.Ş.’nin taşeronu olduğunu bu davalının da yapılan işleri denetleme ve kontrol yetkisi olduğunu bu nedenle iş bedelinden her iki davalının da müteselsilen sorumlu olduğunu, asıl ve ilave işin teslim edildiğine dair davalı ... İnş. Taah. Tic. Tur. Müş. A.Ş. yetkilisi ... tarafından düzenlenen tutanakları sunduklarını, iş bedelini kısmen tahsil ettiklerini ancak ne kadar ödeme yapıldığına dair davacı tarafından düzenli bir kayıt tutulmadığını belirterek ıslah
  yoluyla 353.335,00 TL iş bedelinin tahsilini istemiş, 17.03.2015 tarihli celsede ise 81.500,00 TL iş bedelini davalı ... İnş. Taah. Tic. Tur. Müş. A.Ş.’den tahsil ettiğini belirtmiş, davalılar ... İnş. Taah. Tic. Tur. Müş. A.Ş. ve ... Yapı İnş. Müş. A.Ş. ise taraflar arasında akdi ilişki olmadığını belirterek davanın reddini savunmuşlardır.
  Mahkemece davacının yüklenici davalılara bağlı işçi olarak çalıştığının kabulü ile iş mahkemesine görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş, hükmün davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine Dairemizin 01.12.2016 tarih 2016/6118 Esas 2016/4983 Karar sayılı ilamı ile taraflar arasındaki uyuşmazlığa bakma görevinin asliye hukuk mahkemesinde olduğundan bahisle hüküm bozulmuştur. Mahkemece bozmaya uyulması sonrasında davalı ... Yapı İnş. Müş. A.Ş. ile davacı arasında sözleşme ilişkisi bulunmadığı, diğer davalı ... İnş. Taah. Tic. Tur. Müş. A.Ş. yönünden ise yapılan keşif ve alınan bilirkişi raporu doğrultusunda işin yapılıp teslim edildiği, asıl iş bedelinin 173.280,00 TL ilave iş bedelinin ise 180.055,00 TL olmak üzere toplam 353.335,00 TL olduğu, davacının 81.000,00 TL iş bedelini tahsil ettiğini kabul ettiği nazara alınarak bakiye 272.335,00 TL iş bedeli üzerinden davanın kabulüne karar verilmiş verilen hüküm davacı ve davalı ... İnş. Taah. Tic. Tur. Müş. A.Ş. vekilince temyiz olunmuştur.
  Davacı eser sözleşmesine dayalı olarak dava açmış sözleşmenin yazılı olduğunu ancak kaybettiğini bildirmiş ve iş bedelinin davalılardan tahsilini talep etmiştir. Kurulduğu iddia edilen temel hukuksal ilişki imzalandığı iddia edilen tarih itibariyle 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 355 ve devamı maddesinde tanımlanan eser sözleşmesidir. Kural olarak, eser sözleşmesi, zorunlu şekil koşuluna bağlı değildir. Ancak, sözlü yapılan sözleşme inkâr edildiği takdirde, sözleşmenin yapıldığı zamandaki miktar veya değeri HMK'nın 200. maddesindeki miktardan fazla ise akdî ilişkinin anılan Yasa hükmü gereğince davacı tarafından yazılı delille kanıtlanması zorunludur. HMK’nın 202. maddesindeki yazılı delil başlangıcı bulunmaması ve 203. maddesindeki tanıkla ispatı mümkün olan hallerin varlığının da ileri sürülüp kanıtlanmaması halinde tanık beyanı ile akdi ilişkinin varlığının ispatı mümkün değildir. Davacı tarafça akdi ilişkinin varlığının yasal deliller ile kanıtlaması zorunludur, davalı ... İnş. Taah. Tic. Tur. Müş. A.Ş. tarafından taraflar arasında akdi ilişkinin olmadığı iddia edildiğine göre mahkemece davacının sunduğu kesin hakediş, ödeme ve diğer tüm deliller gözetilip eser sözleşmesi ilişkisinin kurulup kurulmadığının araştırılmalıdır, ayrıca davacının sunmuş olduğu belgelerde ... isimli inşaat mühendisi imzası bulunmakta olup bu şahsın şirketin temsile yetkilisi sıfatıyla davranıp davranmadığıda dosya kapsamından anlaşılamamaktadır, mahkemece sözleşme yapıldığının iddia edildiği tarihine göre uygulanması gereken mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu'ndaki hükümlerin gözetilmesi gerekir. Bunlar BK'nın 32 ve devamı maddelerde düzenlenen temsil hükümleri, 449 ve devamı maddelerde düzenlenen ticari temsilciye ilişkin hükümler ve 453. maddede düzenlenen ticari vekillere ilişkin hükümdür. Bu nedenler ile mahkemece yapılması gereken iş; dosya ve kayıtlar üzerinde mali müşavir bilirkişi marifetiyle ...’ın davalı ... İnş. Taah. Tic. Tur. Müş. A.Ş. yetkilisi ya da yetkili sıfatıyla hareket eden kişilerden olup olmadığının araştırılması, imza inkârı halinde imza incelemesi yapılması ve sözleşme ilişkisinin kurulup kurulmadığını saptamaktan ibaret olmalıdır. Öte yandan davacı dayandığı kesin hakediş raporunda 139.080,77 TL hakediş bedeli olduğunu bildirdiği halde
  bu hakediş belgesi üzerinde davacının alacağı bulunup bulunmadığı hususu da mahkemece tartışılmamış olup kararın izah edilen gerekçeler ile bozulması uygun bulunmuştur.
  SONUÇ: Yukarıda 1. bentte yazılı nedenlerle davacı vekilinin davalı ... Yapı İnş. Müş. A.Ş.’ye yönelik tüm temyiz itirazlarının reddine, 2. bent uyarınca davalı ... İnş. Taah. Tic. Tur. Müş. A.Ş. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün temyiz eden davalı yararına BOZULMASINA, 2.037,00 TL duruşma vekâlet ücretinin davacıdan alınarak Yargıtay'daki duruşmada vekille temsil olunan davalı ... İnş. Taah. Tic. Tur. ve Müşavirlik A.Ş.'ye verilmesine, aşağıda yazılı bakiye 221,00 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, 5766 sayılı Kanun'un 11. maddesi ile yapılan değişiklik gereğince Harçlar Kanunu 42/2-d maddesi uyarınca alınması gereken 176,60 TL Yargıtay başvurma harcının temyiz eden davalı ... İnş. Taah. Tic. Tur. ve Müşavirlik A.Ş.'den alınmasına, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalı ... İnş. Taah. Tic. Tur. ve Müşavirlik A.Ş.'ye iadesine,
  karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 02.07.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At