Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2018/5450 Esas 2019/3257 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 15. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/5450
Karar No: 2019/3257
Karar Tarihi: 09.07.2019


15. Hukuk Dairesi 2018/5450 E. , 2019/3257 K.

  "İçtihat Metni"

  Asıl davada davacılar-birleşen davada davalılar ... Mirasçıları a-... b-... c-... (...) ile asıl davada davalı-birleşen davada davacı ..., temlik alanlar a-... b-... arasındaki davadan dolayı ... 1. Asliye Hukuk Hakimliğince verilen 26.05.2015 gün ve 2006/372-2015/341 sayılı hükmü onayan 23. Hukuk Dairesinin 26.06.2018 gün ve 2016/1025-2018/3802 sayılı ilamı aleyhinde davalı-birleşen dosya davacıları vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:
  - K A R A R -
  Mahkemece davanın kabulüne dair verilen karar, taraf vekillerince temyiz edilmiş, 23. Hukuk Dairesi'nin 2016/1025 Esas, 2018/3802 Karar 26.06.2018 günlü onama ilamı aleyhinde davalı-birleşen davada davacı temlik alanlar vekili tarafından karar düzeltme başvurusunda bulunulmuş ise de;
  İncelenmesine gerek görüldüğünden;
  İmara aykırı ve kaçak yapılar için 18.05.2018 tarihinde yürürlüğe giren 7143 sayılı Kanun'un 16. maddesiyle 3194 sayılı İmar Kanunu'na eklenen geçici 16. madde ile yapılmış yeni düzenleme çerçevesinde; afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla, 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kurum ve kuruluşlara 31.10.2018 tarihine kadar başvurulması, bu maddedeki şartların yerine getirilmesi ve 31.12.2018 tarihine kadar kayıt bedelinin ödenmesi halinde yapı kayıt belgesi verilebileceği, başvuruya konu yapının ve arsasının mülkiyet durumu, yapı sınıf ve grubu ve diğer hususlar bakanlık tarafından hazırlanan yapı kayıt sistemine yapı sahibinin beyanına göre kaydedileceği (Geçici 16/1); yapı kayıt belgesinin yapının kullanım amacına yönelik olduğu, yapı kayıt belgesi alan yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabileceği (Geçici 16/3); yapı kayıt belgesi verilen yapılarla ilgili bu Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezalarının iptâl edileceği (Geçici 16/4); yapı kayıt belgesinin, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olduğu, yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümlerinin uygulanacağı, yapının depreme dayanıklılığı hususunun malikin sorumluluğunda olduğu (Geçici 16/10); bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Bakanlık ve Maliye Bakanlığı tarafından müştereken belirleneceği (Geçici 16/12) düzenlenmiş ve maddenin diğer fıkralarında da uygulama esasları ve istisnaları belirtilmiş ayrıca bu tür yapılarda cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilmesi imkânı getirildiğinden, söz konusu kanun değişikliği kapsamında
  dava konusu taşınmaz hakkında karar düzeltme talebinde bulunan davalı-birleşen davada davacı temlik alanlar tarafından yapılan 990750 nolu 02.08.2018 tarihli başvuru neticesinin ve başkaca herhangi bir başvuru yapılıp yapılmadığının ilgili idareden sorulması, yapıldı ise ilgili evrakların temini ile dosyanın Dairemize gönderilmesi gerekmektedir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle dosyanın mahalline GERİ ÇEVRİLMESİNE, 09.07.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At