Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2019/2398 Esas 2019/3363 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 17.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 15. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/2398
Karar No: 2019/3363
Karar Tarihi: 17.07.2019


15. Hukuk Dairesi 2019/2398 E. , 2019/3363 K.

  "İçtihat Metni"

  Davacılar ... vs. ile davalı ..., birleşen 2013/89 Esas sayılı davada Davacılar ... vs. ile davalı ... arasındaki davadan dolayı ... 7. Asliye Hukuk Hakimliğince verilen 05.03.2019 gün ve 2016/25-2019/97 sayılı hükmün Yargıtayca incelenmesi asıl ve birleşen dosya davalısı vekili tarafından istenilmekle dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:
  - K A R A R -
  Asıl ve birleşen davalar, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan sözleşmenin uyarlanması ve nama ifaya izin istemine ilişkin olup, mahkemece dava konusu taşınmazların satışına izin verilmesine dair verilen karar, davalı ... tarafından adli yardım istemiyle temyiz edilmiş ise de; davalının temyiz yoluna başvurma harcı ile peşin nispi temyiz karar harcını yatırmadığı, dilekçesinin sağ üst kısmında sadece "adli yardım talep" yazılı olup, dilekçe içeriğinde adli yardımla ilgili herhangi bir açıklaması bulunmadığı anlaşılmıştır.
  Davalı adli yardım talebini kanun yoluna başvuru sırasında istediğinden 6100 sayılı HMK'nın 336/3. maddesi uyarınca, adli yardım talebini inceleme görevi Yargıtaya aittir.
  Adli yardım 6100 sayılı HMK'nın 334 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Anılan maddeleri göre adli yardımın şartları "ödeme gücünden yoksun olma" ve "talebin açıkca dayanaktan yoksun olmaması"dır. Adli yardım isteğinde bulunan kimsenin, kendisi ve ailesinin geçimine önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin gereken yargılama giderlerinin kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olması gerekir (madde 334/1). Adli yardım talebinde bulunan kimsenin yargılama giderlerini karşılayabilecek durumda olmadığını gösteren mali durumuna ilişkin belgeleri de mahkemeye ibraz etmesi gerekir (madde 336/2). Adli yardım talebinde bulunanın ödeme gücünden yoksun olup olmadığı bu belgeler incelenerek belirlenecektir.
  Somut olay incelendiğinde; adli yardım talebinde bulunan davalı ..., temyiz harcının ödeme gücünden yoksun olduğunu ve adli yardım koşullarının oluştuğunu kanıtlayacak yeterli deliller sunmadığından adli yardım isteminin kabulü mümkün olmayıp, reddi gerekmiştir.
  6100 sayılı HMK'nın geçici 3. maddesi yollamasıyla uygulanması gereken 1086 sayılı HUMK'nın 434/III. maddesinde temyiz dilekçesi verilirken gerekli harç ve giderlerin tamamının ödeneceği, bunların eksik ödenmiş olduğu sonradan anlaşılırsa kararı veren hakim veya mahkeme başkanı tarafından verilecek 7 günlük kesin süre içinde tamamlanması gerektiği, aksi halde temyizden vazgeçmeşi sayılacağı hususunun temyiz edene yazılı olarak
  bildirileceği, verilen süre içinde harç ve giderler tamamlanmadığı takdirde kararın temyiz edilmemiş sayılmasına karar verileceği düzenlenmiştir, adli yardım talebinin reddine dair Yargıtay kararının kesinleşmesi halinde davalı ...'ın temyiz itirazlarının incelenebilmesi için HUMK'nın 434/III. maddesine göre işlem yapılarak temyiz ve harçlarının tamamlatılması gerekmektedir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle;
  Davalı ...'ın adli yardım talebinin reddine,
  Kararın davalı ...'a tebliğine,
  HMK'nın 6459 sayılı Yasa'yla değişik 337/2 maddesi uyarınca bir hafta içinde mahkemeye dilekçe vermek suretiyle karara itiraz edilebileceğine,
  İtiraz dilekçesi verilmesi halinde dosyanın HMK'nın 6459 sayılı Yasa'yla değişik 337/2. maddesi uyarınca itirazı incelemekle görevli Yargıtay 16. Hukuk Dairesi Başkanlığı'na gönderilmek üzere Başkanlığımıza gönderilmesi,
  Kararın kesinleşmesi halinde temyiz harç ve giderlerinin tamamlatılması için 6100 sayılı HMK'nın 366. maddesi yollamasıyla uygulanması gereken aynı yasanın 344. maddesi uyarınca işlem yapılmasına,
  Gerekli işlemlerin tamamlandıktan sonra Dairemize gönderilmesi için dosyanın mahalline GERİ ÇEVRİLMESİNE, 17.07.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın