Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2015/1239 Esas 2015/2312 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 10.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/1239
Karar No: 2015/2312
Karar Tarihi: 10.07.2015


16. Ceza Dairesi         2015/1239 E.  ,  2015/2312 K.

  "İçtihat Metni"

  (KANUN YARARINA BOZMA İSTEMİ)

  Devletin güvenliğine ve Anayasal düzene yönelik silahlı terör örgütü üyeliği suçundan sanık ...'in, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 314/2 ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5. maddeleri uyarınca 13 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına dair (kapatılan)... Ağır Ceza Mahkemesinin 16.10.2012 tarihli ve 2010/169 esas, 2012/208 sayılı kararının Yargıtay Yüksek 9. Ceza Dairesinin 24.02.2014 tarihli, 2013/18338 esas, 2014/2012 sayılı ilamı ile onanarak kesinleşmesini müteakip, anılan karara yönelik yargılamanın yenilenmesi talebinin reddine ilişkin... Ağır Ceza Mahkemesinin 27.06.2014 tarihli ve 2010/330 esas, 2012/283 sayılı ek kararına yönelik itirazın keza reddine dair ... Ağır Ceza Mahkemesinin 15.07.2014 tarihli ve 2014/398 değişik iş sayılı kararını kapsayan onaylı dosya sureti incelendi.
  5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 23/1. maddesinde yer alan "Bir karar veya hükme katılan hakim, yüksek görevli mahkemece bu hükme ilişkin olarak verilecek karar veya hükme katılamaz." şeklindeki düzenleme nazara alınmadan... Ağır Ceza Mahkemesi'nin 27.06.2014 tarihli kararına iştirak etmiş olan üye hakim 'ın bu karara karşı yapılan itiraz üzerine merci sıfatıyla karar veren .... Ağır Ceza Mahkemesi'nin 15.07.2014 tarihli kararına da iştirak etmiş olmasından dolayı yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden söz edilerek ...Genel Müdürlüğü'nün 22.01.2015 tarih 94660652-105-01-10704-2014/2048/5359 sayılı yazıları ile .... Ağır Ceza Mahkemesinin 15.07.2014 tarih ve 2014/398 değişik iş sayılı kararının, 5271 sayılı CMK'nın 309. maddesi gereğince kanun yararına bozulmasına ilişkin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 03.02.2015 tarih ve 2015/33217 sayılı tebliğnamesine bağlı dosyası Dairemize gönderilmekle, okundu, gereği konuşulup, düşünüldü.


  TÜRK MİLLETİ ADINA
  I- Olay:
  Sanık ...'in işlemiş olduğu Anayasal düzene yönelik silahlı terör örgütü üyeliği suçundan Türk Ceza Kanununun 314/2 ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5. maddeleri uyarınca 13 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına dair (kapatılan)... Ağır Ceza Mahkemesi'nin 16.10.2012
  tarih, 2010/169 esas, 2012/208 sayılı kararının Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 24.02.2014 tarih ve 2013/18338 esas, 2014/2012 sayılı ilamı ile onanarak kesileşmesini müteakip anılan karara yönelik yargılamanın yenilenmesi talebinin reddine ilişkin... Ağır Ceza Mahkemesi'nin 27.06.2014 tarih ve 2010/330 esas, 2012/283 sayılı ek kararına yönelik itirazın reddine dair .... Ağır Ceza Mahkemesi'nin 15.07.2014 tarih ve 2014/398 değişik iş sayılı kararıyla karar verildiği anlaşılmıştır.
  II- Kanun yararına bozma istemine ilişkin uyuşmazlığın kapsamı:
  5271 sayılı CMK'nın 23/1 maddesinde yer alan "Bir karar veya hükme katılan hakim, yüksek görevli mahkemece bu hükme ilişkin olarak verilecek karar veya hükme katılamaz" hükmü karşısında, yargılamanın yenilenmesi talebinin reddine dair ilk hükmü veren mahkemede görev alan hakimin söz konusu ret kararına karşı yapılan itiraz hakkında ilgili mercidede karar verip vermeyeceğine ilişkindir.
  III- Hukuksal Değerlendirme:
  5271 sayılı CMK'nın 23/1 maddesindeki "Bir karar veya hükme katılan hakim, yüksek görevli mahkemece bu hükme ilişkin olarak verilecek karar veya hükme katılamaz" şeklindeki düzenlemeye rağmen... Ağır Ceza Mahkemesi'nin 27.06.2014 tarih ve 2010/330 esas, 2012/283 sayılı kararına iştirak etmiş olan üye hakim 'ın heyetinde yer aldığı yargılamanın yenilenmesi talebinin reddine dair karara yapılan itirazı inceleyerek, itirazın reddi hakkında karar verdiği anlaşılmakla, verilen karar yasaya aykırı görüldüğünden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın isteminin KABÜLÜNE, .... Ağır Ceza Mahkemesi'nin 15.07.2014 tarih, 2014/398 değişik iş sayılı kararının BOZULMASINA karar verilmesi gerekmiştir.
  IV- Sonuç ve Karar:
  Yukarıda açıklanan nedenle, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın istemi yerinde görüldüğünden .... Ağır Ceza Mahkemesi'nin 15.07.2014 tarih ve 2014/398 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, diğer işlemlerin yapılabilmesi için dosyanın mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 10.07.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.






  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın