Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2015/1712 Esas 2015/1446 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/1712
Karar No: 2015/1446
Karar Tarihi: 20.05.2015


16. Ceza Dairesi         2015/1712 E.  ,  2015/1446 K.

  "İçtihat Metni"

  Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi
  Suç :1- 2911 sayılı Kanuna aykırılık,
  2- Görevi yaptırmamak için direnme
  Hüküm : 2911 sayılı Kanunun 33/1, TCK'nın 62, 53; 2911 sayılı Kanunun 32/1,
  TCK'nın 62, 53 ve TCK 265/1, 265/3-4, 62, 53, 63. maddeleri uyarınca mahkumiyet

  Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
  1-Görevi yaptırmamak için direnme suçundan kurulan hükme yönelik temyiz incelemesinde;
  Sanığın silahlı terör örgütü PKK’nın amacı doğrultusunda ve yaptığı eylem çağrısı üzerine 20.03.2011 tarihinde Batman ilinde organize edilen yasadışı gösteriye elinde taş ile katıldığı, kolluk görevlilerine karşı elindeki taşlarla direnerek taşları güvenlik görevlilerine attığı ve akabinde yapılan kovalamaca sonucunda saklandığı kahvehanede yakalandığı olay ve yakalama tutanağı, tutanak tanıkları ... 'ın beyanları, tüm dosya kapsamı ve mahkemenin kabulü karşısında; incelenen dosyaya göre verilen hükümde aşağıdaki husus dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanığın yerinde görülmeyen diğer itirazlarının reddine, ancak;
  Sanığın atılı suçu, örgütün korkutucu gücünden yararlanarak işlediği sabit olmadığı halde TCK'nın 265/4. maddesine atıfla yazılı gerekçeyle hüküm kurulması,
  Kanuna aykırı olup, hükmün bu nedenle BOZULMASINA, bu hususun yeniden yargılama yapılmaksızın CMUK'nın 322. maddesine göre düzeltilmesi
  mümkün bulunduğundan, hüküm fıkrasının ilgili bendindeki “ve var olan suç örgütünün oluşturduğu korkutucu güçten yararlanarak” ibaresinin çıkarılması suretiyle diğer yönleri usul ve kanuna uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA,
  2- 2911 sayılı Kanunun 32/1 ve 33/1. maddelerine muhalefet suçundan kurulan hükümlere yönelik temyiz incelemesinde;
  Sanığa yüklenen suçların tarihi, işlenme yöntemi ve temel şekli itibariyle gerektirdiği cezanın süresine göre; hükümden sonra 05.07.2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6352 sayılı Kanunun geçici 1. maddesi kapsamında kaldığı ve anılan maddenin birinci fıkrasının "b" bendinde yer alan "kovuşturma evresinde, kovuşturmanın ertelenmesine karar verilir" şeklindeki düzenleme karşısında; kovuşturmanın ertelenmesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
  Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 20.05.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın