Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2015/2031 Esas 2015/1416 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/2031
Karar No: 2015/1416
Karar Tarihi: 20.05.2015


16. Ceza Dairesi         2015/2031 E.  ,  2015/1416 K.

  "İçtihat Metni"

  Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi
  Suç : 2911 sayılı Kanuna aykırılık
  Hüküm : Beraat

  Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
  Sanıkların ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmamakta ısrar ettikleri bu suretle suçun sübuta erdiği tüm dosya kapsamından anlaşılmakla;
  Sanıklara yüklenen suçun tarihi, işlenme yöntemi ve temel şekli itibariyle gerektirdiği cezanın süresine göre; hükümden önce 05.07.2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6352 sayılı Kanunun geçici 1. maddesi kapsamında kaldığı ve anılan maddenin birinci fıkrasının "b" bendi uyarınca kovuşturmanın ertelenmesine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması,
  Kanuna aykırı, Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, sair yönleri incelenmeksizin hükmün öncelikle bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 20.05.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın