Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2015/2540 Esas 2015/2307 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 10.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/2540
Karar No: 2015/2307
Karar Tarihi: 10.07.2015


16. Ceza Dairesi         2015/2540 E.  ,  2015/2307 K.

  "İçtihat Metni"

  Mahkemesi : Ağır Ceza Mahkemesi
  Suç : Silahlı terör örgütü yöneticisi olma, silahlı terör örgütü üyesi olma, patlayıcı madde imal etme, genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması, 6136 sayılı Kanuna aykırılık, resmi belgede sahtecilik
  Suç tarihi : 06.08.2005 ve öncesi
  Hüküm : 1- Sanıklar ..., ve ... hakkında; 5237 sayılı TCK'nın 314/2, 62, 53/1, 58/9, 63, 3713 sayılı Kanunun 5/1. maddeleri uyarınca mahkumiyet, 2- Sanık Baki Yiğit hakkında; a) 5237 sayılı TCK'nın 314/1, 53/1, 58/9, 63, 3713 sayılı Kanunun 5/1. maddeleri uyarınca mahkumiyet, b) 765 sayılı TCK'nın 342/1, 5237 sayılı TCK'nın 63. maddeleri uyarınca mahkumiyet, 3- Sanıklar ... hakkında; 6136 sayılı Kanunun 13/2, 5237 sayılı TCK'nın 63. maddeleri uyarınca mahkumiyet, 4- Sanık ... hakkında; 6136 sayılı Kanunun 13/2, 765 sayılı TCK'nın 59, 5237 sayılı TCK'nın 63. maddeleri uyarınca mahkumiyet, 5- Sanık ... hakkında; a) 5237 sayılı TCK'nın 174/1-2, 50/1-a, 52/2, 53/1, 63. maddeleri uyarınca mahkumiyet, b) 5237 sayılı TCK'nın 204/1, 53/1, 63. maddeleri uyarınca mahkumiyet, c) 5237 sayılı TCK'nın 171/1-a, 63. maddesi uyarınca mahkumiyet, 5- Sanık ... hakkında; a) 5237 sayılı TCK'nın 204/1, 62, 53/1, 63. maddeleri uyarınca mahkumiyet, b) 5237 sayılı TCK'nın 171/1-a, 62, 63. maddeleri uyarınca mahkumiyet, 6- Katılan PTT Genel Müdürlüğü vekilinin temyiz . isteminin reddine, (30.05.2013 tarih ve 2013/242 sayılı değişik iş ek karar)

  Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
  1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 11. maddesinin, “vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde tebligat vekile yapılır.” amir hükmü karşısında, katılanlar ... vekilleri Av. ...'a yokluğunda verilen gerekçeli kararın, usulüne uygun olarak tebliği, karara karşı temyiz yoluna başvurulması halinde temyiz dilekçesi eklenip, bu temyiz yönünden ek tebliğname de düzenlenmesinden,
  2- Dosya içinde ıslak imza ile imzalanmış onaysız fotokopileri bulunan ve elektronik imza ile de imzalanmadıkları UYAP kayıtlarının incelenmesi ile anlaşılan; sanıklar ... ile...'in bozma ilamına karşı beyanlarının alındığı 12.02.2010 tarihli duruşma tutanağının 2. sayfası ile kısa kararın da bulunduğu 16.02.2007 tarihli duruşma tutanağının 14. sayfasının asıllarının dosya iceresinde bulunmadığı anlaşıldığından mahkeme heyeti ve zabıt katibi tarafından imzalanmış veya UYAP kayıtlarından çıkarılacak zaptın onaylanarak dosyaya eklenmesi,
  3- 20.11.2012 tarihli duruşma tutanağının 2. sayfasında 134340 sicil numaralı katip imzası bulunmadığı gibi elektronik imza ile de imzalanmadığı anlaşılmakla bu eksikliğin aynı katip tarafından hakim huzurunda giderilmesi ve buna dair bir tutanağın düzenlenmesinden sonra,
  Temyiz incelemesi yapılmak üzere gönderilmesinin temini için dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 10.07.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
  Bu belge 5070 sayılı Yasa hükümlerine göre elektronik olarak imzalanmıştır.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın