Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2015/4673 Esas 2015/2318 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/4673
Karar No: 2015/2318
Karar Tarihi: 09.07.2015


16. Ceza Dairesi         2015/4673 E.  ,  2015/2318 K.

  "İçtihat Metni"

  İtirazla ilgili mahkeme kararı : Sulh Ceza Mahkemesinin
  İtirazla ilgili hüküm : TCK 292/1, 53/1-3, 58/6. maddeleri uyarınca mahkumiyet.
  Suç : Hükümlü veya tutuklunun kaçması

  Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
  Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 15.05.2015 tarih ve K.D. 2015/95672 sayılı yazısı ile sanık ...'un hükümlü olduğu...Açık Cezaevinden izinli olarak ayrıldıktan sonra dönmemesi üzerine hakkında ... Sulh Ceza Mahkemesine hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan kamu davası açıldığını yapılan yargılama sonunda 22.03.2013 gün ve 2012/468 E. 2013/210 Karar sayılı ilamla 6 ay hapis cezasına mahkum olduğu kararın temyizi üzerine 9. Ceza Dairesinin 25.03.2014 gün ve 2014/1917-3503 E/K sayılı ilamı ile onandığını infaz aşamasında sanığın aynı eylem nedeniyle ... Sulh Ceza Mahkemesinin 07.03.2013 gün ve 2012/546 E. 2013/139 K. sayılı ilamıyla TCK 292/1, 53/1, 58. maddeleri uyarınca 6 ay hapis cezasıyla cezalandırıldığı ve kararın temyiz edilmeksizin kesinleştiği ve sanığın aldığı hapis cezasını infaz ettiği belirtilerek Yargıtay 9. Ceza Dairesi onama ilamının kaldırılmasını ve... Sulh Ceza Mahkemesinin 22.03.2013 gün 2012/468 E. 2013/210 K. sayılı kararının bozulmasını talep etmiştir.
  İtiraz yazısı ve ekindeki dosya incelendiğinde itirazın yerinde olduğu anlaşılmıştır. Sanık ...,... Sulh Ceza Mahkemesinin İki ayrı ilamından tehdit suçundan almış olduğu cezaların infazı için...Açık Cezaevinde hükümlü olarak bulunduğu sırada 23.08.2012 tarihli özel izinle cezaevinden ayrıldığı, 27.08.2012 tarihinde dönmesi gerekirken dönmemesi üzerine 29.08.2012 tarihinde tutanak tutularak Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirildiği, aynı olay nedeniyle yanlışlıkla iki ayrı kamu davası açıldığı, bunlardan 2012/546 E. 2013/139 karar dosya ile görülen kamu davasında sanığa 6 ay hapis cezası verildiği ve bu kararın temyiz edilmeksizin kesinleştiği, sanığın almış olduğu bu hapis cezasını infaz ettiği yine... Sulh ceza Mahkemesinin 2012/468 E. 2013/210 K. sayılı dosyasından sanığa 6 ay hapis cezası verildiği bu kararın temyiz edildiği ve Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 25.03.2014 gün ve 2014/1917- 3503 E/K sayılı ilamıyla onandığı böylece aynı eylem nedeniyle sanığa iki ayrı kararla hapis cezası verildiği ve her iki kararın kesinleştiği anlaşılmıştır. 07.03.2012 tarih ve 2012/546 E. 2013/139 K. sayılı dosyadan verilen ceza infaz edilmiş olduğundan sonradan mükerrer olarak verilen 22.03.2013 tarih 2012/468 E. 2013/210 K. sayılı ilamın bozulması gerektiğinden itirazın kabulüne karar verilmiştir.
  KARAR:
  1- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının sanık ...'la ilgili itirazının KABULÜNE,
  2- Yargıtay Yüksek 9. Ceza Dairesinin 25.03.2014 gün ve 2014/1917 E. 3503 K. sayılı ONAMA kararının CMK 308/3. maddesi uyarınca KALDIRILMASINA,
  3- Kandıra Sulh Ceza Mahkemesinin 22.03.2013 gün ve 2012/468 E. 2013/210 karar sayılı kararıyla TCK 292/1, 53/1, 58/6 maddeleri uyarınca verilen 6 ay hapis cezası mükerrer olduğundan davanın reddi gerekirken yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması,
  Kanuna aykırı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün bu sebeple BOZULMASINA, 09.07.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın