Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2015/5188 Esas 2015/2303 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/5188
Karar No: 2015/2303
Karar Tarihi: 09.07.2015


16. Ceza Dairesi         2015/5188 E.  ,  2015/2303 K.

  "İçtihat Metni"

  TALEP: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 24.06.2015 tarih ve 2015/82815 sayılı yazısı ile,
  "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme ve mala zarar verme" suçlarından sanıklar ...nun mahkumiyetlerine ilişkin ... Ağır Ceza Mahkemesi’nin 24.12.2013 gün ve 2013/133-2013/320 Esas-Karar sayılı kararının temyizi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 25.03.2014 gün ve 2014/76745 sayılı tebliğnamesiyle hükmün bozulması talep edilmiştir.
  Yüksek Dairenin 14.05.2014 gün ve 2014/4064 Esas, 2014/6213 Karar sayılı kararında, "Şartları bulunmadığından sanıklar müdafiinin duruşmalı inceleme isteminin CMUK’nın 318. maddesi uyarınca REDDİNE,
  Yapılan yargılama sonunda toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanıkların silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme, mala zarar verme suçlarının sübutu kabul, olay niteliğine ve kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde vasıfları tayin edilmiş, cezalan azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, sanıklara yüklenen patlayıcı madde bulundurma suçunun sabit olmadığı kabul edilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık ... müdafii, sanık... ve müdafii ile Cumhuriyet savcısının yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine ancak; Adli emanetin 2012/123 sırasında kayıtlı eşyaların dosyada delil olarak saklanması yerine müsaderesine karar verilmesi,
  Kanuna aykırı olup hükmün bu nedenle BOZULMASINA, bu hususun yeniden yargılama yapılmaksızın CMUK'nın 322. maddesine göre düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hüküm fıkrasındaki müsadereye ilişkin bölümün çıkarılarak yerine ’’Emanetin 2012/123 sırasında kayıtlı eşyaların dosyada delil olarak saklanmasına" ibaresi eklenmesi suretiyle diğer yönleri usul ve kanuna uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 14.05.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir.
  Bu karara karşı, aşağıda arz ve izah olunan nedenlerle itiraz edilmesi gerektiği düşünülmüştür.
  İTİRAZ NEDENLERİ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığımız ile Yüksek Daire arasında sübut bakımından herhangi bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Uyuşmazlık mala zarar verme suçunda zararın giderilmesinden dolayı sanıklar hakkında TCK’nm 168/1. maddesi gereğince etkin pişmanlık hükümleri uygulanırken indirim oranının yerinde olup olmadığına ilişkindir. 5237 sayılı TCK’nın 168/1.maddesinde düzenlenen etkin pişmanlık hükümlerine göre, kovuşturma başlamadan önce mağdurun zararının giderilmesi halinde, verilecek cezanın üçte ikisine kadarının indirilmesi, 2. fıkra uyarınca da etkin pişmanlığın kovuşturma başlandıktan sonra ve fakat hüküm verilmezden önce gösterilmesi halinde ise, verilecek cezanın yarısına kadarının indirilmesi gerektiği nazara alındığında, somut olayda ve mahkemenin kabulüne göre de, sanıkların kovuşturma başlamadan önce mağdurun zararını tamamen gidermiş olmaları karşısında, anılan maddenin 1. fıkrası gereğince cezalarının üçte ikisine kadarının indirilmesi gerektiği gözetilmeden, hak ve nesafete uygun olmayacak şekilde kovuşturma başlamadan önce zararın giderilmesi hali ile kovuşturma başladıktan sonra ve fakat hüküm verilmezden önce zararın giderilmesi halini adeta aynı kapsamda değerlendirmek suretiyle 1/2'nin üzerinde indirim yapılması gerektiği düşünülmeyerek yazılı şekilde 1/2 oranında indirim uygulanması suretiyle sanıklar hakkında fazla ceza tayin olunması isabetli bulunmamıştır.
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle; itirazın kabul edilmesi, Yargıtay Yüksek 9.Ceza Dairesi'nin 14.05.2014 gün ve 2014/4064 Esas, 2014/6213 Karar sayılı ONAMA kararının kaldırılarak hükmün BOZULMASINA karar verilmesi, itirazımızın Yüksek Dairenizce yerinde görülmemesi halinde dosyanın itirazen incelenmek üzere Yüksek Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gönderilmesi talep edilmiştir.
  HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
  Mala zarar verme suçundan ... Ağır Ceza Mahkemesinin 24.12.2013 gün ve 2013/133 esas, 2013/320 karar sayılı hüküm Yargıtay Yüksek 9. Ceza Dairesinin 14.05.2014 tarih ve 2014/4064 esas, 2014/6213 karar sayılı ilamı ile düzeltilerek onanmak suretiyle kesinleşmiştir. Bu suçtan etkin pişmanlık hükümleri uygulandığında TCK’mn 168/1. maddesinin 1. fıkrası gereğince 2/3 oranında indirim yapılması yerine l/2 oranında indirim yapılması yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle itiraz kanun yoluna başvurulmuştur.
  KARAR:
  Mala zarar verme suçu, 2797 sayılı Yargıtay Kanununa 6572 sayılı Kanunun 27. maddesi ile eklenen geçici 14. maddesi hükmüne, 22.01.2015 tarih ve 29244 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 19.01.2015 tarih ve 2015/8 sayılı kararındaki iş bölümüne göre Dairemizin görevleri arasında bulunmadığı, işin incelenmesi Yargıtay Yüksek 9. Ceza Dairesine ait olmakla Dairemizin GÖREVSİZLİĞİNE, dosyanın ilgili Daireye GÖNDERİLMESİNE, 09.07.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın