Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2015/674 Esas 2015/1410 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/674
Karar No: 2015/1410
Karar Tarihi: 20.05.2015


16. Ceza Dairesi         2015/674 E.  ,  2015/1410 K.

  "İçtihat Metni"

  Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi
  Suç : Resmen teslim olunan mala elkonulması
  Hüküm : 1- Sanıklar ... ve ... hakkında;
  TCK’nın 290/2. maddesi delaletiyle 141/1, 51.
  maddeleri uyarınca mahkumiyet
  2- Sanık ... hakkında; TCK’nın 290/2.
  maddesi delaletiyle 141/1, 53. maddeleri uyarınca
  mahkumiyet

  Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
  Hükmedilen cezaların süresine göre şartları bulunmadığından, sanıklar müdafilerinin duruşmalı inceleme isteğinin 1412 sayılı CMUK’nın 318. maddesi uyarınca REDDİNE,
  1- Sanıklar ... ve ... hakkındaki hükümler yönünden yapılan incelemede;
  Hapis cezası ertelenen sanık ... hakkında, TCK'nın 53/1. maddesindeki hak yoksunluklarının hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olması itibariyle infaz aşamasında kendiliğinden dikkate alınması ve uygulanması mümkün görülmüş, hüküm kısmında temel ceza alt sınırdan uzaklaşılarak 1 yıl 6 ay hapis cezası olarak tayin edilmesine rağmen gerekçe kısmında "alt sınırdan uzaklaşılıp bir yıl hapis cezası olarak saptandığının" belirtilmesi mahallinde düzeltilebilir yazım hatası olarak kabul edilmiştir.
  Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya
  kapsamına göre sanıklar müdafiinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA,
  2- Sanık ... hakkındaki hüküm yönünden yapılan incelemede;
  Küçükçekmece 2. İcra Müdürlüğü'nün 29.02.2008 tarihli haciz tutanağı ve içeriğindeki "mahcuz mal diğer sanıklarca götürülürken sanık ...'nin olay yerinde bulunmadığına" dair tanık beyanı ile sanık savunmaları birlikte değerlendirildiğinde, sanığın atılı suçu işlediğine ilişkin şüpheden uzak, kesin delil bulunmadığı halde yetersiz gerekçe ile sanığın beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi,
  Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, 20.05.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın