Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2016/5460 Esas 2017/808 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/5460
Karar No: 2017/808
Karar Tarihi: 15.02.2017


16. Ceza Dairesi         2016/5460 E.  ,  2017/808 K.

  "İçtihat Metni"

  Mahkemesi :Ağır Ceza Mahkemesi
  Suç : Silahlı terör örgütüne üye olma, Silahlı terör örgütüne
  üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme,
  Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el
  değiştirme, Genel güvenliğin kasten tehlikeye
  sokulması
  Hüküm : 1-Sanık ... hakkında; beraat,
  2-Sanık ... hakkında;
  a-TCK'nın 314/3 ve 220/6 maddeleri delaletiyle 314/2,
  220/6, 3713 sayılı Kanunun 5, TCK'nın 62, 53, 58/9,
  63 maddeleri uyarınca mahkumiyet,
  b-TCK'nın 170/1-c, 3713 sayılı Kanunun 5, TCK'nın
  62, 53, 58/9, 63 maddeleri uyarınca mahkumiyet,
  c-TCK'nın 174/1-2, 3713 sayılı Kanunun 5, TCK'nın
  62, 53, 58/9, 63 maddeleri uyarınca mahkumiyet ve
  adli para cezası,
  3-Sanık ... hakkında;
  a-TCK'nın 314/2, 3713 sayılı Kanunun 5, TCK'nın 62,
  53, 58/9, 63 maddeleri uyarınca mahkumiyet,
  b-TCK'nın 170/1-c, 3713 sayılı Kanunun 5, TCK'nın
  62, 53, 58/9, 63 maddeleri uyarınca mahkumiyet,
  c-TCK'nın 174/1-2, 3713 sayılı Kanunun 5, TCK'nın
  62, 53, 58/9, 63 maddeleri uyarınca mahkumiyet ve
  adli para cezası,
  4-Adli emanetin 2009/1131, 2010/114-147-210
  sırasında kayıtlı suç eşyalarının TCK'nın 54. maddesi
  uyarınca müsaderesi


  Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
  Hükmedilen cezaların süresine göre koşulları bulunmadığından, sanık ... müdafiinin duruşmalı inceleme isteminin 1412 sayılı CMUK'nın 318. maddesi uyarınca REDDİNE,
  1-Sanık ... hakkında silahlı terör örgütüne üye olma ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarından kurulan hükümlerin temyiz incelemesinde;
  Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih, 2014/140 E. 2015/85 K. sayılı iptal kararının TCK'nın 53. maddesinin uygulanması yönünden infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüştür.
  Yapılan yargılama sonunda toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın suçlarının sübutu kabul, olay niteliğine ve kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin edilmiş, cezayı azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık ... müdafiinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin ONANMASINA,
  2-Sanıklar ... ve ... hakkında tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme suçundan kurulan hükümler ile sanık ... hakkında, silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçundan kurulan hüküm ve temyizinin kapsamına göre vekalet ücreti ile sınırlı olarak sanık ...'nin beraatine dair hükme yönelik temyiz incelemesinde;
  Yapılan yargılama sonunda toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanıklar ... ve ...'in suçlarının sübutu kabul, olay niteliğine ve kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin edilmiş, cezayı azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanıklar ... ve ... müdafilerinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine, ancak;
  a-Sanık ... hakkında silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçundan kurulan hüküm fıkrasında, TCK'nın 314/3 maddesine yollama yapan kanun maddesinin ve cezadan ½ oranında indirim yapılırken gösterilen uygulama maddesinin TCK'nın 220/6. maddesi yerine maddi hata sonucu TCK'nın 220/7. maddesi olarak gösterilmesi suretiyle CMK'nın 232/6 maddesine muhalefet edilmesi,
  b-Sanıklar hakkında TCK'nın 174/2 maddesi gereğince verilen 40 gün adli para cezasından, 3713 sayılı Kanunun 5/2 maddesi gereğince 2/3 oranında artırım
  yapılırken, hesap hatası sonucu 66 gün adli para cezası yerine 68 gün, devamında TCK'nın 62. maddesi gereğince 1/6 oranınnda indirim yapılırken, 55 gün adli para cezası yerine 56 gün adli para cezası belirlenmesi ve buna bağlı olarak da netice adli para cezasının 1.100 Türk Lirası yerine, 1.120 Türk Lirasına hükmolunması suretiyle fazla ceza tayini,
  c-Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih, 2014/140 E. 2015/85 sayılı iptal kararı ile TCK'nın 53. maddesindeki bazı düzenlemelerin iptal edilmiş olması nedeniyle bu karar doğrultusunda hüküm kurulmasında zorunluluk bulunması,
  d-Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13/5. maddesinde yer alan "Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanıklar yararına Hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilir" biçimindeki düzenleme dikkate alındığında kendisini vekil ile temsil ettiren sanık ... yararına vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
  Bozmayı gerektirmiş, sanıklar müdafilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen bu hususların, aynı Kanunun 322. maddesi uyarınca düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hükmün 4-a fıkrasının birinci ve ikinci paragrafında yer alan “TCK'nın 220/7 maddesi” ibarelerinin çıkarılarak yerine “TCK'nın 220/6” ibarelerinin, hükmün 4-c ve 5-c fıkralarında yer alan 68 gün ibarelerinin çıkarılarak yerine 66 gün, 56 gün ibrelerinin çıkarılarak yerine 55 gün, 1120 TL ibarelerinin çıkarılarak yerine 1.100 TL ve hükümdeki TCK'nın 53. maddesinin uygulanmasına ilişkin kısımlarının bütünüyle çıkarılarak, yerine "Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih, 2014/140 E. 2015/85 sayılı iptal kararı doğrultusunda yürürlükte bulunan TCK'nın 53. maddesinin sanık hakkında uygulanmasına" ibarelerinin yazılması, ayrıca sanık ... hakkında kurulan hükme "Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre 2.640,00TL vekalet ücretinin hazineden alınarak sanık ...'ye verilmesine" ibaresinin eklenmesi suretiyle diğer yönleri usul ve kanuna uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA,
  3-Sanık ... hakkında genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan kurulan hükme yönelik temyize gelince;
  a-CMK'nın 225/1 maddesinde öngörülen "Hüküm, ancak iddianamede unsurları gösterilen suça ilişkin fiil ve fail hakkında verilir" hükmü uyarınca; dava konusu yapılacak eylemin, sevk maddeleri ile birlikte, bağımsız olarak iddianamede gösterilmesi gerektiği dikkate alınarak, sanık ... hakkında genel güvenliği kasten tehlikeye sokma suçundan, belirtilen ilkelere uygun olarak dava açılmadığı gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,
  b-Kabule göre de;
  Sanık ...'in 29.11.2009 tarihli eylemde molotof atmak suretiyle genel güvenliği kasten tehlikeye sokma suçunu işlediğini gösterir, mahkumiyetine yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilmediği gözetilmeden yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,
  Kanuna aykırı, sanık ... müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 15.02.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At