Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2016/6790 Esas 2017/971 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/6790
Karar No: 2017/971
Karar Tarihi: 15.02.2017


16. Ceza Dairesi         2016/6790 E.  ,  2017/971 K.

  "İçtihat Metni"

  Mahkemesi :Ağır Ceza Mahkemesi
  Suç : Silahlı terör örgütü üyesi olma, Silahlı terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme,
  Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması, Kamu malına zarar verme, 2911 sayılı Kanuna muhalefet, 6136 sayılı Kanuna muhalefet
  Hüküm : 1-Sanık ... hakkında;
  a-TCK'nın 314/2, 3713 sayılı Kanunun 5, TCK'nın 62, 53, 58/9, 63. maddeleri uyarınca mahkumiyet,
  b-TCK'nın 174/1-2, 3713 sayılı Kanunun 5/2, TCK'nın 62, 52/2, 53, 58/9, 63. maddeleri uyarınca mahkumiyet,
  c-TCK'nın 152/1-a, 152/2-a, 62, 53, 58/9, 63. maddeleri uyarınca mahkumiyet,
  d-11.03.2007 tarihli mala zarar verme suçundan; beraat,
  2-Sanık ... hakkında;
  a-TCK'nın 314/2, 3713 sayılı Kanunun 5, TCK'nın 62, 53, 58/9, 63. maddeleri uyarınca mahkumiyet,
  b-TCK'nın 174/1-2, 3713 sayılı Kanunun 5/2, TCK'nın 62, 52/2, 53, 58/9 ve 63. maddeleri uyarınca mahkumiyet,
  c-TCK'nın 152/1-a, 152/2-a, 3713 sayılı Kanunun 5, TCK'nın 62, 53, 58/9, 63. maddeleri uyarınca mahkumiyet,
  d-2911 sayılı Kanunun 33/1-2. cümle, TCK'nın 62, 53,58/9, 63. maddeleri uyarınca mahkumiyet,
  e-11.03.2007 tarihli mala zarar verme suçundan; beraat,
  3-Sanık ... hakkında;
  a-TCK'nın 314/2, 3713 sayılı Kanunun 5, TCK'nın 62, 53, 58/9, 63. maddeleri uyarınca mahkumiyet,
  b-TCK'nın 174/1-2, 3713 sayılı Kanunun 5/2, TCK'nın 62, 52/2, 53, 58/9 ve 63. maddeleri uyarınca mahkumiyet,
  c-TCK'nın 152/1-a, 152/2-a, 62, 53, 58/9 ve 63. maddeleri uyarınca mahkumiyet,
  d-12.11.2006 tarihli terör örgütünün propagandası suçundan; kovuşturmanın ertelenmesi,
  4-Sanık ... hakkında;
  a-TCK'nın 314/2, 3713 sayılı Kanunun 5, TCK'nın 221/4, 62, 53, 58/9, 63. maddeleri uyarınca mahkumiyet,
  b-11.03.2007 tarihli 2911 sayılı Kanuna muhalefet suçundan; hükmün açıklanmasının geri bırakılması,
  c-04.02.2007 tarihli terör örgütünün propagandası suçundan; kovuşturmanın ertelenmesi,
  d-11.03.2007 tarihli mala zarar verme suçundan; beraat,
  5-Sanık ... Kiraz hakkında; 11.03.2007 tarihli mala zarar verme suçundan; beraat,
  6-Sanık ... hakkında;
  a-TCK'nın 314/3 ve 220/6. maddeleri delaletiyle 314/2, 3713 sayılı Kanunun 5, TCK'nın 220/6, 62, 53, 58/9 ve 63. maddeleri uyarınca mahkumiyet,
  b-2911 sayılı Kanunun 33/1-2. cümle, TCK'nın 62, 53, 58/9 ve 63. maddeleri uyarınca mahkumiyet,
  c-6136 sayılı Kanunun 13/1, TCK'nın 62, 53 ve 63. maddeleri uyarınca mahkumiyet,
  d-12.11.2006 ve 04.02.2007 tarihli terör örgütünün propagandası suçundan; kovuşturmanın ertelenmesi,
  7-Sanık ... hakkında;
  a-TCK'nın 314/2, 3713 sayılı Kanunun 5, TCK'nın 62, 53, 58/9, 63. maddeleri uyarınca mahkumiyet,
  b-TCK'nın 174/1-2, 3713 sayılı Kanunun 5/2, TCK'nın 62, 52/2, 53, 58/9, 63. maddeleri uyarınca mahkumiyet,
  c-TCK'nın 152/1-a, 152/2-a, 62, 53, 58/9, 63. maddeleri uyarınca mahkumiyet,
  8-Sanık ... hakkında;
  a-TCK'nın 314/2, 3713 sayılı Kanunun 5, TCK'nın 62, 53, 58/9, 63. maddeleri uyarınca mahkumiyet,
  b-TCK'nın 174/1-2, 3713 sayılı Kanunun 5/2, TCK'nın 62, 52/2, 53, 58/9, 63. maddeleri uyarınca mahkumiyet (2 kez),
  c-TCK'nın 152/1-a, 152/2-a, 62, 53, 58/9, 63. maddeleri uyarınca mahkumiyet,
  d-2911 sayılı Kanunun 33/1-2. cümle, TCK'nın 62, 53, 58/9, 63. maddeleri uyarınca mahkumiyet,
  e-12.11.2006 tarihli terör örgütünün propagandası suçundan; kovuşturmanın ertelenmesi,
  9-Sanık ... hakkında;
  a-TCK'nın 314/2, 3713 sayılı Kanunun 5, TCK'nın 221/4, 62, 53, 58/9, 63. maddeleri uyarınca mahkumiyet,
  b-TCK'nın 174/1-2, 3713 sayılı Kanunun 5/2, TCK'nın 62, 52/2, 53, 58/9, 63. maddeleri uyarınca mahkumiyet (2 kez),
  c-TCK'nın 152/1-a, 152/2-a, 62, 53, 58/9, 63. maddeleri uyarınca mahkumiyet,
  d-11.03.2007, 18.02.2007 ve 25.02.2007 tarihli 2911 sayılı Kanuna muhalefet suçlarından; hükmün açıklanmasının geri bırakılması,
  10-Sanık ... hakkında; 11.03.2007 tarihli mala zarar verme suçundan; beraat

  Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
  I-Sanıklar ... ve ....hakkında kurulan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, sanıklar ..., ..., ... ve ... hakkında kurulan kovuşturmanın ertelenmesine dair hükümler yönünden yapılan incelemede;
  6352 sayılı Kanunun geçici 1. maddesinin 1. fıkrasına göre verilen kovuşturmanın ertelenmesine ilişkin kararın anılan maddenin 4. fıkrası ile CMK'nın 223. maddesinin 8. fıkrası 2. cümlesi hükmü karşısında durma kararı niteliğinde itiraza tabi olup CMK'nın 223/1. maddesinde sayılan hüküm niteliğindeki kararlardan olmadığından, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararın da 5271 sayılı CMK'nın 231/12. maddesi uyarınca itiraza tabi olup temyizi mümkün bulunmadığından, bu kararlara yönelik itirazlar konusunda merciince karar verilmek üzere dosyanın incelenmeksizin mahalline İADESİNE,
  II-Sanıklar ..., ..., ..., ..., ... ve ... hakkında 25.02.2007 tarihli tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme suçları, sanık ... hakkında silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme ve 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçları, sanık ... hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kurulan mahkumiyet hükümleri ile sanıklar ..., ..., . ve ... hakkında 11.03.2007 tarihli kamu malına zarar verme suçlarından kurulan beraat hükümleri yönünden yapılan incelemede;
  Tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme suçunda 24.11.2016 tarihli ve 6763 sayılı Kanunun 15’inci maddesiyle yapılan değişikliğin açıkça sanıkların aleyhine olduğu belirlenerek;
  Sanık ... hakkında 18.02.2007 tarihli 2911 sayılı Kanuna muhalefet teşkil eden eylemlerinden açılan dava nedeniyle mahallinde her zaman hüküm kurulması mümkün görülmüş, sanık ... hakkında silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçundan kurulan mahkumiyet hükmünde öncelikle temel ceza tayin edilip sonrasında TCK'nın 220. maddesi 6. fıkra 2. cümle ile indirim uygulandıktan sonra devamında 3713 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince artırım yapılması gerekirken yazılı şekilde uygulama yapılması sonuç ceza değişmediğinden, kovuşturma aşamasında beyanlarından dönerek, dilekçelerinde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini belirten sanık ... hakkında koşulları bulunmadığı halde TCK’nın 221. maddesinin uygulanması, aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamış, sanıklar hakkında; Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih ve 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı iptal kararının TCK'nın 53. maddesinin uygulanması yönünden infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüştür.
  Bozmaya uyularak yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ... hakkında verilen mahkumiyet hükümleri ile sanıklar ..., ..., ...,. ve ... hakkında 11.03.2007 tarihli kamu malına zarar verme suçunun sabit olmadığı gerekçesiyle verilen beraat kararlarında bir isabetsizlik görülmemekle sanıklar müdafileri ve katılan vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle beraat ve mahkumiyete ilişkin hükümlerin ONANMASINA,
  III-Sanıklar ..., ..., ..., ..., ... ve ... hakkında silahlı terör örgütüne üye olma ve 25.02.2007 tarihli kamu malına zarar verme suçları, sanıklar ... ve M. Nurullah Kaya hakkında 18.02.2007 tarihli tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme suçları ile sanıklar ..., ... ve ... hakkında 2911 sayılı Kanuna muhalefet suçlarından kurulan hükümler yönünden yapılan incelemede;
  1-Sanıklar ..., ..., ..., ..., ... ve ... hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kurulan hükümler yönünden;
  Sanıkların mensubu bulunduğu silahlı çete niteliğindeki PKK/KCK terör örgütünün ülke topraklarından bir kısmını devlet hakimiyetinden ayırıp, bu bölgede bağımsız ayrı bir devlet kurmak şeklindeki amacına yönelik olarak vahamet arz eden eylemler gerçekleştirmesi halinde 5237 sayılı TCK'nın 302. maddesinde tanımlanan suç oluşacaktır.
  Somut olayda; olay tutanakları, sanıklar ... ve ...’nın ifadeleri ile müşteki ...’ün beyanları nazara alındığında, müşteki ...’ün sevk ve idaresindeki İETT otobüsünün duraktan yolcu aldıktan sonra hareket ettiği esnada yolunu keserek önce aracın ön tarafında şoför mahallinin bulunduğu cama, ardından da aracın arka tarafına içinde yaklaşık 10 yolcu bulunduğu halde molotof kokteyli atarak otobüsün yanmasına neden olduklarının anlaşılması karşısında, eylem ve fikir birliği içerisinde hareket eden sanıkların eylemlerinin, silahlı terör örgütünün amaçladığı suçu işlemeye elverişli vahamet arz eder nitelikteki kasten öldürmeye teşebbüs ve Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma suçlarını oluşturabileceği gözetilerek, sanıklar hakkında iddianamede yer almayan kasten öldürmeye teşebbüs ve Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma suçlarından dava açtırılması cihetine gidilip, dava açılması halinde her iki dosya birleştirilerek tüm deliller birlikte değerlendirilmek suretiyle sonucuna göre sanıkların her birinin ayrı ayrı hukuki durumlarının tayin ve takdiri gerekirken hukuki değerlendirme ve suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması,
  2-Sanıklar ... ve ... hakkında 18.02.2007 tarihli tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme suçlarından kurulan hükümler yönünden;
  Farklı zamanlarda imal edildiği belirlenemeyen patlayıcı maddeleri örgütün faaliyeti kapsamında gerçekleştirilen 18.02.2007 ve 25.02.2007 tarihli eylemlerde kullandıkları kabul edilen sanıklar hakkında, patlayıcı madde bulundurma suçunun temadi eder nitelikte olması ve temadinin kesildiği en son bulundurma tarihine kadar gerçekleştirilen eylemlerin tek suç oluşturacağı gözetilerek, eylemlerin işleniş şekli ve patlayıcı maddelerin niteliği dikkate alınıp 25.02.2007 tarihli eylemleri nedeniyle cezalandırılmalarına karar verilmesi ile yetinilmesi gerekirken, ayrıca 18.02.2007 tarihli eylemlerinden dolayı da mahkumiyetlerine karar verilmesi,
  3-Sanıklar ..., ..., ..., ..., ... ve ... hakkında 25.02.2007 tarihli kamu malına zarar verme suçundan kurulan hükümler yönünden;
  Yerinde görülmeyen sair temyiz itirazların reddine, ancak;
  Hükümden sonra yürürlüğe giren 28.06.2014 tarih ve 6545 sayılı Kanunun 65. maddesi ile TCK'nın 152. maddesinde yapılan lehe değişikliklerin gözetilerek sanıkların hukuki durumlarının yeniden tayin ve takdirinde zorunluluk bulunması,
  4-Sanıklar ..., ... ve ... hakkında, 2911 sayılı Kanuna muhalefet suçundan kurulan hükümler yönünden;
  Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 2013/9-386 esas, 2014/353 sayılı kararı ile düşünce ve kanaat açıklama yöntemi kapsamında görülen 2911 sayılı Kanunun 33. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen 23. maddenin (b) bendinde sayılan silahlarla katılma eylemi açısından 6352 sayılı Kanunun geçici 1. maddesi kapsamında değerlendirme yapılması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi,
  5-Kabul ve uygulamaya göre de;
  a-Sanıkların örgüt adına işledikleri mala zarar verme suçundan verilen cezanın 3713 sayılı Kanunun 5/1. maddesi uyarınca artırılması gerektiğinin gözetilmemesi,
  b-TCK'nın 53. maddesinde düzenlenen hak yoksunluklarının uygulanması bakımından, Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih, 2014/140 E. 2015/85 sayılı iptal kararının gözetilmesi lüzumu,
  Bozmayı gerektirmiş, sanıklar müdafilerinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükümlerin BOZULMASINA, CMK’nın 326/son maddesi uyarınca kazanılmış haklarının saklı tutulmasına, 15.02.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At