Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2017/2008 Esas 2017/5273 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/2008
Karar No: 2017/5273
Karar Tarihi: 09.11.2017


16. Ceza Dairesi         2017/2008 E.  ,  2017/5273 K.

  "İçtihat Metni"

  Mahkemesi :Ağır Ceza Mahkemesi

  Suç : Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç
  işlemek
  Hüküm : Tüm sanıklar hakkında; TCK'nın 314/3 ve 220/6
  maddeleri yollamasıyla 314/2, 3713 sayılı Kanunun 5,
  TCK'nın 220/6, 62, 53, 58/9. maddeleri uyarınca
  mahkumiyet

  Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
  Dairemizin 25.05.2017 tarih ve 2015/5245 - 2017/4172 sayılı kararı ile; gerekçeli kararın elektronik imza ile imzalandığı belirtildiği halde, UYAP'ta yapılan kontrolde gerekçeli kararın özel evrak içerisine on parça halinde kaydedildiği ve kararın hüküm başlığı dahil bir kısmının olmadığı gibi mahkeme heyeti tarafından elektronik olarak imzalanmadığı ve dosya içerisindeki gerekçeli kararda da fiziki imza bulunmadığı tespit edildiğinden, anılan eksikliğin mahkeme heyetindeki aynı hakimler ve zabıt katibi tarafından giderilip düzenlenecek tutanakla birlikte gönderilmesinin istenmesi üzerine mahkemece, kararı veren mahkeme heyetinde yer alan hakimlerin tamamının meslekten ihraç edildikleri tutanağa bağlanarak, zabıt katibinin imza eksiği giderildikten sonra dosyanın iade ediliğinin anlaşılması karşısında, 24.11.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanunun 31. maddesi ile değişik CMK'nın 232/5 maddesindeki "Hüküm sonucu tefhim edildikten sonra gerekçeli karar imzalanmadan hâkim ölür veya herhangi bir sebeple kararı imzalayamayacak hâle düşerse, yeni hâkim, tefhim edilen hükme uygun olarak gerekçeli kararı bizzat yazarak imzalar. Toplu mahkemelerde böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde, hüküm diğer hakimler tarafından imzalanır ve başkan veya en kıdemli hakim tarafından, hükmün altına diğer hakimin imza edememesinin sebebi yazılarak imza olunur." hükmü uyarınca yeni mahkeme heyetinin, tefhim edilen hükme uygun olarak gerekçeli kararı bizzat yazıp imzalayarak ikmal ettikten sonra iade edilmesinin temini için dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 09.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın