Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2017/2093 Esas 2017/5254 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/2093
Karar No: 2017/5254
Karar Tarihi: 09.11.2017


16. Ceza Dairesi         2017/2093 E.  ,  2017/5254 K.

  "İçtihat Metni"

  Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi
  Suç : 2911 sayılı Kanuna muhalefet
  Hüküm : 2911 sayılı Kanunun 33/1, 2911 sayılı Kanunun 33/2 maddesi delaletiyle aynı Kanunun 32/2, 2911 sayılı Kanunun 33/2 ve 32/2 maddeleri delaletiyle TCK'nın 265/1-3-4, 62/1, 53. maddeleri uyarınca mahkumiyet

  Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
  1-İddianame içeriğine göre sanığa atılı eylemlerin örgüt faaliyeti kapsamında işlendiğinin iddia edilmiş olması karşısında, 6526 sayılı Kanunun 2. maddesi ile 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 12. maddesinde yapılan değişiklik uyarınca, görevsizlik kararı verilmesi gerektiği gözetilmeden yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması,
  2-Uygulamaya göre de,
  Sanığa yüklenen 2911 sayılı Kanuna muhalefet suçunun tarihi, işlenme yöntemi ve temel şekli itibariyle gerektirdiği cezanın süresine göre; hükümden önce 05.07.2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6352 sayılı Kanunun geçici 1. maddesi kapsamında kaldığı ve anılan maddenin birinci fıkrasının "b" bendinde yer alan "kovuşturma evresinde, kovuşturmanın ertelenmesine karar verilir" şeklindeki düzenleme ve Dairemizce de kabul edilen Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 16.09.2014 tarih, 96-375 ile 147-36 sayılı ve 11.07.2014 tarih, 386-353 sayılı kararı karşısında; kovuşturmanın ertelenmesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
  Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükmün bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, 09.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın