Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 2015/10700 Esas 2017/7695 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/10700
Karar No: 2017/7695
Karar Tarihi: 09.11.2017


16. Hukuk Dairesi         2015/10700 E.  ,  2017/7695 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :KADASTRO MAHKEMESİ
  DAVACILAR : ... VD.
  DAVALILAR : HAZİNE, ...
  DAVA TÜRÜ : KADASTRO
  KANUN YOLU : TEMYİZ

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
  Yargıtay bozma ilamında özetle; "davacılar vekilinin sair temyiz itirazları reddedilerek, hakkında açılmamış sayılma ve tespit gibi tescil kararı verilen bazı taşınmazların, tefrik kararı ile temyiz konusu dosyadan ayrılan davalarda dava konusu olduğu belirtilmiş, bu taşınmazlar açısından davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi ile yetinilmesi, başkaca dosyada dava konusu olmayan parseller hakkında açılmamış sayılma kararı ile birlikte tescil hükmü kurulması" gereğine değinilmiştir. Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonunda 101 ada 2, 17, 18, 29, 44 50, 51, 52, 54, 56, 75, 78, 84, 89, 92, 95, 96, 97, 102, 105, 109, 110, 115, 116, 119, 114, 117, 121, 123, 124, 128, 130, 136, 208, 210, 217, 218, 227, 240, 243, 246, 261, 264, 277, 284, 290, 291, 292, 293, 298, 300, 301, 302, 303, 306, 310, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 321, 322, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 335, 337, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 347, 348, 353, 352, 356, 357, 359, 360, 375, 390, 446, 447, 448, 449, 451, 453, 453, 454, 455, 456, 458, 459, 460, 462, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 469, 470, 471, 473, 474, 477, 478, 480, 481, 482, 484, 487, 488, 489, 492, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 505, 508, 509, 512, 513, 514, 515, 516, 518, 519, 520, 521, 524, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 534, 536, 538, 540, 571 ve 573 parseller, 134 ada 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 37 ve 41 parseller ve 136 ada 1, 2, 137 ada 1, 138 ada 1, 2 parseller yönünden davanın açılmamış sayılmasına ve kadastro tutanak asıllarının dosya kesinleştikten sonra derdest dava dosyalarına gönderilmesine, 101 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 53, 55, 65, 70, 71, 72, 74, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 93, 94, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 106, 107, 108, 111, 112, 113, 120, 122, 125, 126, 127, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 184, 190, 204, 205, 206, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 241, 242, 244, 245, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 262, 263, 265, 266, 267, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 278, 279, 281, 282, 283, 286, 287, 289, 295, 299, 304, 305, 308, 309, 311, 318, 319, 320, 324, 331, 332, 333, 334, 336, 338, 346, 349, 350, 351, 354, 358, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 373, 374, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 420, 421, 422, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 452, 468, 472, 475, 476, 479, 483, 490, 493, 504, 506, 507, 510, 511, 522, 523, 525, 526, 533, 535, 537, 539, 541, 550, 568, 569, 570, 572, 575 ve 576, 125 ada 3 ve 4, 126 ada 1, 127 ada 1, 128 ada 1; 129 ada 1, 130 ada 1, 131 ada 1, 132 ada 1 ve 2, 133 ada 1, 134 ada 1, 2, 3, 7, 14, 15, 18, 20, 25, 31, 33, 35, 38, 39, 40 ve 42, 135 ada 1, 137 ada 2, 138 ada 3 ve 4, 139 ada 1 ve 2, 144 ada 1 ve 148 ada 1 parsel 101 ada 1, 16, 73, 170, 253, 268, 280, 285, 288, 296, 297, 307, 323, 355, 361, 362, 423, 424, 425, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 450, 457, 461, 491, 503, 517, 567, 577 ve 578 parsel sayılı taşınmazların açılmamış sayılmasına ve tapuya tespit gibi tesciline karar verilmiş; hüküm, davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosya içeriğine ve mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına göre yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye temyiz karar harcının temyiz eden davacılardan alınmasına, 09.11.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın