Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 2015/13440 Esas 2017/7699 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/13440
Karar No: 2017/7699
Karar Tarihi: 09.11.2017


16. Hukuk Dairesi         2015/13440 E.  ,  2017/7699 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :KADASTRO MAHKEMESİ
  DAVALILAR : HAZİNE, ...
  DAVA TÜRÜ : YARGILANMANIN YENİLENMESİ
  KANUN YOLU : TEMYİZ

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
  Kullanım kadastrosu sırasında ... Köyü çalışma alanında bulunan 175 ada 16 parsel sayılı 671,60 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz, beyanlar hanesine "6831 sayılı Kanun'un 2/B maddesi uyarınca Hazine adına orman sınırı dışına çıkarılmıştır. Taşınmaz 1975 yılından beri ... oğlu ...'in kullanımındadır. Tamamı 3. derece doğal sit alanı içerisinde kaldığından korunması gereken tabiat ve kültür varlığıdır" şerhi verilerek tarla vasfıyla Hazine adına tespit edilmiştir. Davacı, tapu kaydına dayanarak beyanlar hanesine kendi adına zilyetlik şerhi verilmesi istemiyle dava açmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın reddine, çekişmeli 175 ada 16 parsel sayılı taşınmazın tespit gibi tesciline karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiş, yapılan temyiz incelemesi neticesinde Dairemizce onanmış 10.06.2013 tarihinde kesinleşmiştir. Davacı vekili, 15.10.2014 tarihinde harçlandırdığı dilekçesi ile davacının dayanağı olan 07.07.1975 tarih ve 17 sıra numaralı tapu kaydının çekişmeli taşınmazı kapsadığının Kadastro Müdürlüğü'nün 04.07.2014 tarih ve 805 sayılı yazısı ile bildirildiğinden, yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunmuştur. Mahkemece yapılan yargılama sonucunda davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  İstek, yargılamanın yenilenmesine ilişkin bulunmaktadır. Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 375. maddesinde yargılamanın yenilenmesi nedenleri sınırlı olarak belirtilmiştir. İleri sürülen hususlar bu nedenlerden hiçbirine uymamaktadır. Hükümde açıklanan diğer gerekçelere göre de temyiz itirazları yerinde olmadığından reddi ile usul ve Yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye temyiz karar harcının temyiz edenden alınmasına, 09.11.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın