Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 2015/13483 Esas 2017/7701 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/13483
Karar No: 2017/7701
Karar Tarihi: 09.11.2017


16. Hukuk Dairesi         2015/13483 E.  ,  2017/7701 K.

  "İçtihat Metni"


  MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
  DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL
  KANUN YOLU : TEMYİZ


  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
  Kadastro sonucu ... Köyü çalışma alanında bulunan 133 ada 31 parsel sayılı 8.983,21 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği nedeniyle ... adına tespit ve tescil edilmiştir. Davacı ..., miras yoluyla gelen hakka dayanarak tapu iptali ve tescil istemiyle dava açmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda verilen kesin süreye rağmen eksik harcın tamamlanmaması nedeniyle davanın usulden reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Mahkemece; eksik kalan dava harcını tamamlaması için davacı tarafa 2 haftalık kesin süre verildiği, bu süre içerisinde eksik harç tamamlanmadığı gerekçesi ile yazılı şekilde hüküm kurulmuştur. Dosya kapsamından; davacı vekilinin mazeret sunarak katılmadığı 23.09.2014 tarihli celsede, davacı tarafa eksik harcın tamamlanması için 2 haftalık kesin süre verildiği, 11.11.2014 tarihli bir sonraki celsede ise davanın usulden reddine karar verildiği anlaşılmaktadır. Ancak davacı ve vekili 23.09.2014 tarhli celsede hazır bulunmadığı gibi, Mahkemece adlarına kesin süre içeren ihtaratlı tebligat da yapılmamış olup, hüküm tarihinde davacı taraf kendilerine verilen kesin süreden ve sonuçlarından haberdar değildir. Hal böyle olunca, yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmiş olması isabetsiz olup, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan temyiz karar harcının talep halinde temyiz edene iadesine, 09.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın