Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 2015/14899 Esas 2017/7680 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/14899
Karar No: 2017/7680
Karar Tarihi: 09.11.2017


16. Hukuk Dairesi         2015/14899 E.  ,  2017/7680 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :KADASTRO MAHKEMESİ
  DAVA TÜRÜ : UYGULAMA KADASTROSU
  KANUN YOLU : TEMYİZ


  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
  Uygulama kadastrosu sırasında ... Mahallesi çalışma alanında bulunan ve tapuda ... adına kayıtlı bulunan eski ada 606 parsel sayılı 25000 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz, 109 ada 152 parsel numarasıyla ve 22220 metrekare yüzölçümlü olarak; Hazine adına tapuda kayıtlı bulunan eski 1535 parsel sayılı 4.151,73 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz, 109 ada 159 parsel numarasıyla ve 4.920,28 metrekare yüzölçümlü olarak; ..., ... adına tapuda kayıtlı bulunan eski 607 parsel sayılı 10000 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz, 109 ada 160 parsel numarasıyla ve 13.868,69 metrekare yüzölçümlü olarak tespit edilmiştir. Davacı ..., uygulama kadastrosu sırasında kendisine ait taşınmazın yüzölçümünün eksildiği ve eksikliğin davalılara ait 109 ada 159 ve 160 parsel sayılı taşınmazlardan kaynaklandığı iddiasına dayanarak dava açmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın reddine ve çekişmeli taşınmazların uygulama tespiti gibi tapuya tesciline karar verilmiş; hüküm, davacı ... vekili ile davalı Hazine vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, Hazine harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına, aşağıda yazılı bakiye temyiz karar harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, 09.11.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın