Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 2015/17553 Esas 2017/7715 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/17553
Karar No: 2017/7715
Karar Tarihi: 09.11.2017


16. Hukuk Dairesi         2015/17553 E.  ,  2017/7715 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
  Davacı ..., ... Köyü çalışma alanında bulunan ve 1959 yılında yapılan kadastro sırasında taşlık olarak tespit harici bırakılan taşınmaz bölümleri hakkında imar-ihya ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanarak tescil istemiyle dava açmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın kısmen kabulüne, fen bilirkişisi ...'ın 17.01.2014 tarihli raporu ve ekindeki krokiye göre (A) ve (C) harfleri ile taşınmaz bölümlerinin davacı adına tapuya kayıt ve tesciline, aynı raporda (B) harfi ile gösterilen yere ilişkin açılan davanın ise reddine karar verilmiş; hüküm, davalı ... vekili ve davalı ... Belediye Başkanlığı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve Mahkemece davaya konu kabul edilerek ret kararı verilen ve (B) harfi ile gösterilen petrol boru hattı niteliğindeki bölümün davaya konu olmadığının dava dilekçesinden anlaşılmasına göre yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, Hazine harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına, aşağıda yazılı bakiye nispi temyiz karar harcının temyiz eden davalı ... Belediyesinden alınmasına,
  09.11.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın